אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

הכרה לצורכי מס בהוצאות השגחה על ילדים - פסיקת ביהמ''ש העליון בעניין ורד פרי

הכרה לצורכי מס בהוצאות השגחה על ילדים - פסיקת ביהמ''ש העליון בעניין ורד פרי

תאריך: 24 במאי 2009

 

 

 

 

הכרה לצורכי מס בהוצאות השגחה על ילדים

פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין ורד פרי

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה פסק בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, בע"א 4243/08 פקיד שומה גוש דן נגד ורד פרי (להלן: "הלכת ורד פרי"), כי הוצאות השגחה על ילדים יוכרו בתנאים בתנאים מסוימים כהוצאה לצרכי מס.

 

           

רקע

 

ורד פרי היא אם לשני ילדים, העוסקת בעריכת דין כעובדת עצמאית. היא ובן זוגה לחיים, אבי הילדים, מגדלים ביחד את ילדיהם. בשנות המס שבערעור (השנים 2001 עד 1999) ביקשה הגב' פרי לנכות מהכנסתה החייבת, הנובעת מעיסוקה כעורכת דין עצמאית, את התשלומים אשר שילמה בעבור החזקת ילדיה במעון יום ובמועדונית.

פרי הצהירה כי אלמלא שהו ילדיה במסגרות טיפול והשגחה עד לשעות אחר הצהריים, לא היה באפשרותה להמשיך בעיסוקה כעורכת דין עצמאית. רשויות המס סירבו להתיר בניכוי את ההוצאות, ומכאן החלו הדיונים בפני הערכאות, תחילה בפני ביהמ"ש המחוזי ובהמשך בערעור המדינה בפני ביהמ"ש העליון.

 

פסיקת ביהמ"ש המחוזי

 

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדתה של פרי, וקבע כי יש להתיר בניכוי מהכנסתה חלק מן ההוצאות אשר הוצאו לצורך השגחה על ילדיה, לפי כללים מסוימים שאותם פירט. בית המשפט קבע כי חובת ההשגחה של הורה על ילדיו מעוגנת בדין ובצורך הטבעי גם יחד, וכי השמת ילדים במסגרות השגחה היא כורח, בלעדיו לא ניתן היה להשיא הכנסות. בית המשפט קבע כי יש לחלק את הכספים המשתלמים למסגרות ההשגחה לשני סוגים של עלויות; הראשונה משקפת את הסכומים אשר יש לייחס לעלויות "ההעשרה" (לרבות ארוחות), והשנייה – את הסכומים אשר יש לייחס לעלויות "ההשגחה". רק את ההוצאות האחרונות יש להתיר בניכוי כהוצאה בייצור הכנסה. לפיכך, תשלום בעבור שירותי שמרטפות או טיפול בבית הניתן כשכר בעבור השגחה, יש להתיר את מלוא ההוצאה בניכוי – בכפוף לעיקרון של סבירות ההוצאה.

 

פסיקת ביהמ"ש העליון

 

במסגרת הערעור נדרש ביהמ"ש העליון לארבע שאלות:

 

השאלה הראשונה הינה, האם הוצאת השגחה על ילדים הינה בגדר "הוצאה בייצור הכנסה". בעניין זה, קבע ביהמ"ש, כי הוצאות ההשגחה של עובד בגין ילדיו הינן בעלות זיקה ממשית וישירה לייצור ההכנסה, ועל כן יש להתירה בניכוי (למעט מקרים חריגים, למשל כאשר אחד מבני הזוג אינו עובד והוא מסוגל להשגיח על הילדים). בכך, דחה ביהמ"ש את הפרשנות הנוקשה אשר הקנו רשויות המס למבחן "האינצידנטליות" לפיה ההוצאה תותר בניכוי רק אם ההוצאה משתלבת בתהליכו ובמבנהו הטבעי של מקור ייצור ההכנסה. תוך שהוא מעניק פרשנות ליברלית יותר, פסק ביהמ"ש, כי אין מניעה להתיר הוצאה אשר הינה בעלת זיקה ישירה להכנסה.

למותר לציין, כי פרשנות זו של ביהמ"ש העליון עשויה ליצור פתח להתרת ניכוי הוצאות נוספות, העומדות במבחן זה, הן לעניין מס הכנסה והן לעניין מס ערך מוסף, כל עוד לא נאסרו במפורש בחקיקה.

 

השאלה השנייה עסקה בשאלת אפיונה של ההוצאה כהוצאה "מעורבת", ונפסק כי יש לבצע הבחנה בין מרכיב ההוצאה שיש להתיר בניכוי, לבין יתר ההוצאות, ואין מקום אפוא להיצמד ללשון הסעיף הדורשת כי ההוצאות הוצאו כולן לייצור הכנסה בלבד.

 

השאלה השלישית בוחנת, האם הסדר הקצבאות ונקודת הזיכוי הינו הסדר ייחודי וממצה, אשר אין לנכות בצידו גם הוצאה בת ניכוי. ביהמ"ש השיב על כך בשלילה, וקבע כי על מנת שתישלל האפשרות לנכות הוצאה בשל זיכוי הניתן, נדרש כי הזיכוי יינתן בגין אותה ההוצאה ממש, ואין כך המצב בנסיבות אלו (בהקשר זה חשוב לציין כי בית המשפט קבע כי ניכוי ההוצאה לצרכי מס הכנסה יחולק באופן שווה בין הגבר והאישה).

 

השאלה האחרונה הייתה, האם ההלכה אשר נפסקה תחול למפרע או מכאן ולהבא. בעניין מהותי זה, פסק ביהמ"ש העליון כי להלכה יהא תוקף פרוספקטיבי בלבד, כך שהיא תחול משנת המס שתחילתה בחודש ינואר 2010, למעט החלתה על הצדדים בערעור. קביעה זו נובעת מן הצורך להגן על אינטרס ההסתמכות, ובמקרה זה מדובר בהסתמכות של גובה המס. לאור האמור לגבי התחולה הפרוספקטיבית, לא ברור האם נישומים אשר דרשו הוצאות אלו בעבר יוכלו ליישם גם כן את פסק הדין, הואיל ולגביהם קשה לטעון כי מתקיים רציונל ההסתמכות של רשויות המס.

 

תגובת רשות המיסים כפי שפורסמה באתר האינטרנט

 

"היום ה-30.4.2009 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בנושא הכרה בניכוי של הוצאות מטפלת. בית המשפט העליון החליט לדחות את עמדת המדינה ואנו מכבדים את החלטתו. יחד עם זאת, גם שופטי בית משפט עליון הבינו שמדובר במהפכה של ממש ולכן בצעד יוצא דופן החליטו להגן על אינטרס ההסתמכות של גובה המס ולהחיל את ההלכה משנת 2010 ואילך. הנהלת רשות המסים תקיים בימים הקרובים דיונים על משמעות פסק הדין והשלכותיו ותביא המלצות לפעולה לשר האוצר בהתחשב בפסיקת העליון, אילוצים תקציביים ואחרים".

 

הערה – לאור דברים אלו, הרי שעד למועד אשר בו תיכנס ההלכה לתוקף, קרי ינואר 2010, לא מן הנמנע כי רשויות המס, באמצעות המחוקק כמובן, יביאו לצמצומו או לביטולו של פסק הדין, או לחילופין תיקבענה הוראות אופרטיביות שונות ליישום פסק הדין.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר