אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי

הכנסה ממימוש אופציות לעובדים מכח סעיף 102 הישן אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי בנק מזרחי בנק טפחות נ' המוסד לביטוח לאומי

הכנסה ממימוש אופציות לעובדים מכח סעיף 102 הישן אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי בנק מזרחי בנק טפחות נ' המוסד לביטוח לאומי

תאריך: 30 ביוני 2008

 

 

הכנסה ממימוש אופציות לעובדים מכח סעיף 102 הישן אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי - פס"ד בנק מזרחי בנק טפחות נ' המוסד לביטוח לאומי

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט האזורי לעבודה בירושלים, בעניין בנק מזרחי בנק טפחות נ' המוסד לביטוח לאומי, אשר במסגרתו נפסק כי הכנסה ממימוש אופציות מכח סעיף 102 לפקודת מס הכנסה הישן (בנוסחו לפני תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה), תסווג כהכנסה הונית וככזו אינה מתחייבת בדמי ביטוח לאומי.

 

 

עובדות המקרה:

 

א.      בשנת 1998 ביקשה המדינה למכור מניות בנק המזרחי (להלן: "התובע" או "הבנק")
אשר בבעלותה לציבור (במסגרת הפרטת הבנק).

ב.       בין נציבות מס הכנסה לבין הבנק נערך הסכם באשר לאופן הצעת המכר של מניות
הבנק לעובדים.

ג.       ביום 21 במאי 1998 ניתן אישור נציבות מס הכנסה ביחס לתכנית להצעת המכר של
מניות הבנק לעובדים הזכאים, במסגרת תשקיף לציבור לחודש 5/98 (להלן: "האישור").

 

 

הסוגיות שבמחלוקת:

 

א.      האם יש לראות בהכנסת עובדי הבנק מהקצאת המניות האמורה, הכנסת עבודה על פי
סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") החייבת בדמי ביטוח לאומי על פי סעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי, או שמא המדובר ברווח הון לעובדים אשר אינו חייב בדמי ביטוח לאומי.

ב.       לטענת המוסד לביטוח לאומי (להלן: "הנתבע" או "המל"ל") העובדים מחויבים בדמי
ביטוח עם תום תקופת החסימה. הבנק חלק על קביעה זו של המל"ל וטען ששווי המניות אשר נמכרו נקבע על פי שווים בעת המכירה.

 

 

עיקרי פסק הדין:

 

א.      קביעת בית הדין כי ההכנסה ממימוש אופציות מכח סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
הינה הכנסה הונית וככזו אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי נסמכה על פסק הדין בעניין "חגי כץ", אשר קבע כי הכנסה ממימוש אופציות אשר הוענקו על פי סעיף 102 לפקודה הינה הטבה המהווה רווח הון החייב במס רווח הון ואינה בבחינת הכנסת עבודה על פי סעיף 2(2) לפקודה.

ב.       בנוסף, בית הדין הסתמך על האישור אשר ניתן לבנק על ידי נציבות מס הכנסה ביחס
להוראות סעיף 102 לפקודה, בנוסח עובר לתיקון מס' 132 לפקודה, על המניות אשר הוענקו לעובדים ועל אף שהמל"ל אינו צד לאישור, הרי שדמי הביטוח לאומי הינם בגדר תשלום אשר הינו לאחר תשלום מס הכנסה.

ג.       מעיון בתנאי האישור ובהוראותיו השונות הגיע בית הדין למסקנה שאם מתחקים אחר
אומד דעת הצדדים, עולה, שנציבות מס הכנסה התכוונה, במועד מתן האישור, למסות את ההטבה כרווח הון וזאת כל עוד הבנק יעמוד בתנאי האישור.

ד.       עוד מציין בית הדין, כי בהוראות האישור הקובעות שאין הבנק רשאי לנכות הוצאת
שכר בגין ההטבה ואף אינו מחויב במס שכר בגין ההטבה, יש בכדי לקבוע, כי הצדדים אינם רואים בהטבה זו הכנסת עבודה.

ה.      בשאלת מועד החיוב בדמי ביטוח לאומי, קובע בית הדין כי ההסדר הקבוע בסעיף 102
לפקודה, לפיו העובדים יחויבו במס במועד מכירת המניות או מועד העברתן מן הנאמן לעובדים – לפי המוקדם, הסדר זה נכון הוא גם לעניין מועד תשלום דמי ביטוח לאומי, קרי, מועד החיוב בדמי ביטוח לאומי הינו מועד מכירת המניות או מועד העברתן מן הנאמן לעובדים לפי המוקדם.

          קביעתו זו של בית הדין מסתמכת על ההלכה אשר נקבעה בפסק הדין בעניין "יאיר
דר".

 

 

נבהיר כי משמעות פסק הדין הינה כי בכל מקרה בו חברה ניכתה ושילמה את דמי הביטוח (עובד/מעביד) בגין מימוש אופציות לעובדים כאמור, היא רשאית לדרוש את החזרי דמי הביטוח מאחר שמדובר בהכנסה המסווגת כרווח הון.

נדגיש כי הסוגיה אשר נדונה בפסק דין זה מתייחסת רק לגבי ההקצאות אשר בוצעו עד לתאריך 31 בדצמבר 2002. לגבי הקצאות אשר בוצעו החל משנת 2003 ואילך, החיוב בדמי ביטוח לאומי יחול בהתאם למסלול הקצאת האופציות וקביעת אופי ההכנסה הונית או פירותית.

 

 

  

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר