אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

הכנסה מוטבת במפעל תעשייתי על פי תיקון מספר 60 לחוק לעידוד השקעות הון

הכנסה מוטבת במפעל תעשייתי על פי תיקון מספר 60 לחוק לעידוד השקעות הון

 

תאריך: 5 בנובמבר 2006

 

 

 

הכנסה מוטבת במפעל תעשייתי על פי תיקון מספר 60 לחוק לעידוד השקעות הון

 

בחודש אפריל 2005 נכנס לתוקפו תיקון מספר 60 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "התיקון לחוק").

התיקון לחוק מהווה מהפכה בכל הקשור לקריטריונים לזכאות בהטבות על פי החוק ולתהליך הבירוקרטי מול הרשויות. כמו כן, במסגרת התיקון לחוק הוכנסו מסלולי הטבות חדשים.

 

על פי התיקון לחוק, חברה העומדת בקריטריונים הקבועים בהגדרת "מפעל מוטב" זכאית לדרוש את ההטבות בדוח המס (להלן: "המסלול הירוק") בתנאי שהודיעה על כך בדוח המס של שנת הבחירה או עד תום שנת המס העוקבת, לפי המוקדם.

 

התיקון לחוק אף מגדיר את ההכנסה המוטבת הזכאית להטבות במסגרת ההגדרה של "הכנסה מוטבת".

 

הכנסה מוטבת מוגדרת בחוק כדלהלן:

 

" (1)  לגבי מפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי, כל אחד מאלה:

          (א)     הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו באותו מפעל, לרבות רכיביהם שיוצרו במפעל
                    אחר;

          (ב)     הכנסה ממכירת מוצרים שהם מוליכים למחצה, שיוצרו במפעל אחר שאינו בבעלות קרובו של בעל המפעל, על פי ידע שפותח על ידי המפעל;

          (ג)      הכנסה ממתן זכות לשימוש בידע או בתוכנה שפותחו במפעל וכן הכנסה מתמלוגים שהתקבלו בשל שימוש כאמור;

          (ד)     הכנסה משירות נלווה למכירות כאמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), וכן משירות נלווה לזכות השימוש בידע או בתוכנה או לתמלוגים כאמור בפסקת משנה (ג) . . . "

 

להלן מספר סוגיות המתייחסות למספר מודלים של הכנסות, הקיימים בשוק, ומידת התאמתם להגדרה כאמור לעיל:

 

1.     הכנסה ממכירת מוצרים – זכאית להטבות מכוח החוק, גם כאשר רכיבים מסוימים
מיוצרים באמצעות קבלני משנה. יחד עם זאת, חשוב לשים לב כי חברות המבצעות את
כל הייצור באמצעות קבלני משנה, עלולות שלא להיחשב כמפעל תעשייתי, לעניין החוק. נזכיר, כי תנאי לזכאות להטבות על פי החוק הינו קיום המפעל התעשייתי, כהגדרתו בחוק.

  

          נציין כי מצב בו קבלני המשנה של החברה נמצאים בחו"ל הינו מורכב ביותר ועלול
לצמצם את הטבות המס כולן או מקצתן. יחד עם זאת, המחלקה המקצועית ברשות במסים בוחנת נושא זה לעומק ובהתאם לנסיבות התיק. מיקום קבלני המשנה של החברה נבחן אף הוא. כאשר החברה פועלת באזור פיתוח א' או ב' ואילו קבלני המשנה נמצאים באזור פיתוח נחות מן החברה, יכולות להיות לכך השלכות על היקף הטבות המס.

         בפועל, ברשות המסים נבדק כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו. על כן, במצב בו תעשה פניה מראש לרשות המסים, ניתן יהא לקבל החלטות בקשר לכדאיות ביצוע שינויים עסקיים מסוימים, במידה וכך יידרש, על מנת להיות זכאי להטבות במס.

 

2.      תעשיית המוליכים למחצה – החוק מאפשר לחברות בתעשייה זו לייצר באמצעות מפעל
אחר. ראוי להדגיש כי החוק אינו מציין מפורשות כי ייצור בחו"ל יאושר בתעשייה זו. הפרשנות המקובלת כיום הינה כי אכן תעשייה זו יכולה לייצר בחו"ל ללא פגיעה בהטבות במס, כל זאת בכפוף להוכחה כי אכן מדובר בנסיבות בעייתיות מבחינה אובייקטיבית. לא קיימת וודאות בנושא זה לגבי העתיד.

         חשוב לשים לב כי החוק מתייחס למונח "ידע" ומתנה כי הייצור יתבסס על ידע שפותח
על ידי המפעל. "ידע" מוגדר בחוק כדלהלן:" ידע שפותח בישראל על ידי המפעל ושנרשם בשלו פטנט, או שראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי קבע שהידע כשיר להיות נשוא תכנית מחקר ופיתוח ".  על כן, יש לבחון את עמידת החברה בהגדרה זו.

 

3.   הכנסה מתמלוגים ומדמי שימוש בידע – החוק מגדיר כהכנסה מוטבת גם הכנסה מתמלוגים. יחד עם זאת, יש לשים לב להבחנות הבאות:

       

      א.          לא כל הכנסה הנובעת מתמלוגים תחשב כהכנסה מוטבת. במידה ומדובר
בתעשיית התוכנה בלבד, רשות המסים נוטה לאשר הכנסה זו. אולם, קיימים מצבים בהם מדובר גם במרכיב של חומרה, שם קיימת בעייתיות לראות בהכנסות אלו כמוטבות. אישור הכנסה זו כמוטבת מהווה, במידה מסוימת, הכשרת פעילות ייצור בחו"ל על בסיס מיקום הטכנולוגיה בישראל.

 

     ב.       גם במודל הכנסות זה יש לבחון את עמידת החברה בהגדרת המושג "ידע" כפי שצוין בסעיף 2 לעיל.

 

4.      הכנסה משירות נלווה – התיקון לחוק מרחיב את הגדרת הכנסה מוטבת גם לשירותים
נלווים. יחד עם זאת, חשוב לציין כי צריך לשכנע את רשות המסים כי אכן מדובר בשירות נלווה אשר הינו חיוני למכירת המוצר וכי יהיה סביר להניח כי הלקוח לא היה רוכש את המוצר אילולא היה המפעל מתחייב לספק לו את אותו שירות. אין ערובה לכך כי רשות המסים תראה באותו אופן את מידת האינטגרליות של  ההכנסה כפי שהחברה רואה זאת. כמו כן, קיימת חשיבות רבה לנוסח ההסכמים עם הלקוחות, צורת החשבונית ובסיס ההתקשרות עם הלקוח.

  

5.      הכנסות מהשכרה ודמי מנוי – מודל מכירות זה הינו נפוץ למדי בתעשיית התוכנה.
קיימים תחומים מסוימים בהם המודל הינו צורת העבודה המקובלת, כגון: תוכנה הניתנת להורדה מרשת האינטרנט או תוכנה הפונה למשתמש הקצה לשימושים ספציפיים. הזכאות להטבות במס בגין הכנסות מהשכרה תלויות בנסיבות המקרה, כגון: תקופת ההשכרה, סוג המוצר, אורך חיי המוצר, דרישות השוק, תנאי ההסכם וכיו"ב.

 

6.      הכנסות מפרסום – הכנסות אלו ככלל אינן זכאיות להטבות במס מכוח החוק. יחד עם
זאת, יש לנתח את המקרה ולבחון האם אכן התשלום הינו בגין שירותי פרסום או כולל בצורה מסוימת גם תשלום עבור שימוש בתוכנה שפותחה על ידי החברה.

 

7.      הכנסות ממתן שירותי פיתוח – הכנסה זו איננה כלולה באופן מפורש בהגדרת "הכנסה מוטבת", יחד עם זאת, קיימת התייחסות ספציפית לפעילות זו כפעילות ייצורית בהגדרת "מפעל תעשייתי" בחוק. לפיכך, הפרשנות המקובלת הינה כי הכנסה זו זכאית להטבות במידה והחברה תעמוד בתנאים הבאים (מעבר לתנאים של הייצור וההשקעה המזערית המזכה):

 

 א.           מדובר בשירות שניתן לתושב חוץ – חשוב לוודא כי החברה עומדת בתנאי זה
    וכי מקבל השירות עונה להגדרת "תושב חוץ"  כהגדרתו בחוק (יש לשים לב כי 
    בחוק החדש חל שינוי בהגדרה זו).

 

          ב.      נדרש אישור מהמדען הראשי אשר יאשר כי פעילות הפיתוח אכן מהווה
בבסיסה פעילות ייצורית.

 

מיותר לציין כי מחירי ההעברה עם מקבל השירות חייבים להיות על פי מחירי שוק, קרי, שיטת ה-"Cost" תשקף את תרומת המפעל בישראל.

 

לסיכום, התיקון לחוק מגדיר את ההכנסה המוטבת הזכאית להטבות באופן כללי. יחד עם זאת, במציאות של התעשייה בכלל ובתעשיית ההיי-טק בפרט, קיימים מודלים רבים ומגוונים של הכנסות ולעיתים לא ברור האם משקפים הלכה למעשה הכנסות משירותים. קצב התפתחות השווקים ואיתם  מודלי ההכנסות הינו מהיר ולעיתים שינוי קטן במודל ההכנסות יכול להשפיע על הזכאות להטבות במס.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

דף הביתהדפסהמפת האתר