אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

היערכות לקראת תום שנת המס 2011 – קופות גמל

היערכות לקראת תום שנת המס 2011 – קופות גמל

תאריך: 8 בדצמבר 2011

 

 

 

היערכות לקראת תום שנת המס 2011 – קופות גמל

 

 

כמידי שנה, הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם ריכוז הוראות בעניין קופות גמל, לגבי שנת המס 2011.

 

 

1.           הטבות המס להפקדות בקופות גמל לקצבה (משלמות/לא משלמות)

 

החוק מעניק הטבות מס שונות ל"עמית מוטב" ולעמית שאינו "עמית מוטב". בשנת 2011 "עמית מוטב" הנו כל עמית אשר הופקד בעדו בקופת גמל לקצבה1 (משלמת/לא משלמת) סכום השווה ל-16% מן השכר הממוצע במשק במונחים שנתיים דהיינו, 15,949 2 ₪ לשנה.

 

1.1         שכיר שאינו "עמית מוטב"

 

1.1.1            פרמיה לניכוי – סעיף 47(ב)(2) לפקודה:

 

ניכוי בשיעור 5% ממשכורת לא מבוטחת, בגובה ההפרש בין המשכורת ברוטו לבין המשכורת המבוטחת, אך לא יותר מ-8,200 ₪ לחודש.

 

1.1.2            פרמיה לזיכוי – סעיף 45א(ד) לפקודה (שיעור הזיכוי – 35%):

 

מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:

 

·                     משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% ממשכורת מבוטחת עד 8,200 ₪ לחודש.

·                     הפקדות כעמית עצמאי – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% מן המשכורת ברוטו עד 8,200 ₪ לחודש בניכוי הסכומים אשר הופקדו כעמית שכיר.

 

1.2         עצמאי/שכיר שהנו "עמית מוטב"

 

1.2.1         פרמיה לניכוי – סעיף 47(ב1) לפקודה:

 

·                               עצמאי – ניכוי בשיעור 11% מן ההכנסה עד 16,400 ₪

                 לחודש.

·                               שכיר – מתקבלת מצירוף שני הסכומים להלן:

 

o                         ניכוי בשיעור 11% ממשכורת לא מבוטחת, עד 8,200 ₪ לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת.

o                         ניכוי בשיעור 11% ממשכורת לא מבוטחת, בגובה ההפרש בין המשכורת ברוטו עד 32,800 ₪ לחודש לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת/8,200 ₪ לחודש, אך לא יותר מ-8,200 ₪ לחודש.

 

 

·                              שכיר + עצמאי – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:

 

o                         ניכוי בשיעור 11% מהכנסה לא מבוטחת1 עד 8,200 ₪ לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת.

o                         ניכוי בשיעור 11% מהכנסה לא מבוטחת, בגובה ההפרש בין ההכנסה עד 32,800 ₪ לחודש לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת/8,200 ₪ לחודש, אך לא יותר מ-8,200 ₪ לחודש.

 

מהוראות אלה עולה כי אם השכר המבוטח עולה על 32,800 ₪ לחודש – לא מגיע ניכוי.

 

 

1.2.2         פרמיה לזיכוי – סעיף 45א(ה) לפקודה (שיעור הזיכוי – 35%):

 

·                              עצמאי – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% מן ההכנסה עד 16,400 ₪ לחודש.

 

·                              שכיר – מתקבלת מצירוף שני הסכומים להלן:

 

o                         משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% ממשכורת עד 8,200 ₪ לחודש.

o                         משכורת לא מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% ממשכורת לא מבוטחת, עד משכורת ברוטו של 16,400 ₪ לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת/8200 ₪ לחודש.

 

·                              שכיר + עצמאי – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:

 

o                         משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% ממשכורת עד 8,200 ₪ לחודש.

o                         הכנסה לא מבוטחת2 – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% מהכנסה לא מבוטחת, עד הכנסה ברוטו של 16,400 ₪ לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת/8,200 ₪ לחודש.

 

מהוראות אלה עולה כי בכל מקרה שיש שכר לא מבוטח עד 8,200 ₪ לחודש מגיע זיכוי ממס, ללא קשר לגובה השכר המבוטח.

 

 

2.           קרנות השתלמות

 

2.1          שכיר – סעיף 3(ה) לפקודה:

 

שכר מרבי ללא זקיפת מס במועד ההפקדה – 15,712 1 ₪ לחודש.

חלק מעביד – 7.5%.

חלק עובד – לפחות 1/3 (מקובל 2.5%).

 

תקרת "הפקה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:

 

חלק מעביד – 7.5%.

חלק עובד – 2.5%.

שכר מרבי – 15,712 ₪ לחודש.

 

2.2          עצמאי – סעיף 17(5א) לפקודה:

 

הניכוי ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/משלח-יד בלבד.

 

ניכוי בגובה הסכום שהופקד, לאחר הפחתה של 2.5% מ"הכנסה קובעת".

 

"הכנסה קובעת" – הכנסה מעסק/משלח-יד עד 249,000 ₪ לשנה.

 

תקרת הניכוי – 4.5% מ"הכנסה קובעת".

 

תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:

 

17,400 ₪ לשנה ללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של היחיד מעסק/משלח יד.

 

 

2.3          עצמאי + שכיר – סעיף 17(5א) לפקודה + תקנות ניכוי הוצאות

 

ניכוי בגובה הסכום שהופקד, לאחר הפחתה של 2.5% מ"סכום התקרה".

 

"סכום התקרה" – הנמוך מבין:

 

·       הכנסה מעסק/משלח-יד עד 249,000 ₪ לשנה.

·       249,000 ₪ בשנה בניכוי המשכורת שבשלה הופקדו סכומים בקרן

     השתלמות לשכירים.

 

תקרת הניכוי – 4.5% מ"סכום התקרה".

 

תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:

 

צירוף התקרות של עצמאי ושכיר גם יחד.

 

3.           אבדן כושר עבודה

 

3.1          ההוצאה לאבדן כושר עבודה לא תעלה על פרמיה מרבית בשיעור 3.5% מן הכנסה חייבת עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק (33,228 ₪ לחודש). דהיינו, פרמיה מרבית של 1,163 ₪ לחודש.

 

3.2          יודגש כי פרמיה זאת הנה בנוסף לפרמיה בשיעור 16% מן הכנסה חייבת עד 16,400 ₪ לחודש אותה יכול עצמאי להפריש לקופות גמל לקצבה וליהנות מהטבות מס.

 

3.3          על פי סעיף 3(ה3) לפקודה, הסכום המירבי אותו רשאי המעביד להפריש לעובד למרכיב התגמולים ולאבדן כושר עבודה גם יחד מבלי שהעובד יהא חייב במס במועד ההפקדה הינו בשיעור 7.5% משכר עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק (פרמיה מרבית של 2,492 ₪ לחודש). דהיינו, פרמיה זאת כוללת גם הפרשה למרכיב התגמולים וגם הפרשה לביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

 

 

4.           השלמת חסרים בקופות גמל לפיצויים

 

החל משנת המס 2011 לא ניתן להפריש יותר סכומים לקופות גמל מרכזיות לפיצויים (הוראה זאת רלוונטית הן להפרשות שוטפות והן לתשלומי השלמה ופיגורים). משכך, הפרשות לפיצויים נעשות לקופות גמל לפיצויים על שם העובדים בלבד (או בקופות גמל לקצבה או למרכיב פיצויים אשר בקופות גמל שאינן משלמות לקצבה). ניתן השלים חסרים בקופות גמל לפיצויים על שם העובדים במקרים להלן:

 

4.1         תשלומי פיגורים 1 – תשלומים הנעשים על ידי מעביד המצטרף לקופת גמל על מנת לכסות את ההתחייבות המצטברת לפיצויים עד למועד הצטרפותו, וכן תשלומים הבאים לכסות את הגירעון משנים קודמות אשר נוצר מפאת פיגור בהעברת התשלומים השוטפים לקופה, במלואם או בחלקם.

 

4.2         תשלומי השלמה 2תשלומים הנעשים על ידי מעביד בשנה מסוימת על מנת לכסות את הפער בין הסכומים אשר נצברו בקופה (לרבות רווחים), לבין ההתחייבות הכוללת לפיצויים על פי המשכורת האחרונה. מכאן, שמדובר בפער הנובע מעליית שכר העובדים ביחס לתשואות הקופה. תשלומים אלה נחלקים לשני סוגים:

 

4.2.1    תשלומי השלמה קבועים – תשלומים המשתלמים מדי שנה לכיסוי הפער אשר נוצר מעליית השכר באותה שנה ביחס לתשואה.

 

4.2.2    תשלומי השלמה בלתי קבועים – תשלומי השלמה אשר אינם קבועים מדי שנה בשנה, אלא נעשים אחת לכמה שנים.

 

4.3        תשלומי השלמה קבועים יותרו למעביד בניכוי לצרכי מס בשנה שאליה הם מתייחסים ובלבד ששולמו באותה השנה לקופה.

 

4.4        תשלומי השלמה בלתי קבועים ותשלומי פיגורים יותרו למעביד בניכוי לצרכי מס על בסיס שנתי לפי הגבוה מבין:

 

4.4.1         20% מסך צבירת הפיצויים.

 

4.4.2         1/3 מההפרש בין סך ההתחייבות לפיצויים לסך צבירת הפיצויים.

 

4.5        בשל הסמיכות לסוף השנה, מומלץ כי מעביד המעוניין בכך יבצע את ההשלמה עד ליום 31 בדצמבר 2011 כדי שיוכל ליהנות מן ההוצאה לצרכי מס כבר בשנת המס 2011.

 

 

5.           ניכוי הוצאות סוציאליות

 

החוק קובע כי תשלומים סוציאליים המתייחסים למשכורת חודש דצמבר יותרו בניכוי בשנת המס ובלבד שיועברו לקופות הגמל עד לסוף חודש ינואר של השנה העוקבת.

על כן, מעביד אשר מעוניין שההפרשות הסוציאליות בגין משכורת חודש דצמבר יותרו לו בניכוי בשנת המס הנוכחית (2011) חייב לוודא כי הפרשות אלה יועברו לקופת הגמל של עובדיו עד לסוף חודש ינואר של השנה העוקבת (2012).

 

6.           פרישה מעבודה

 

6.1       עובד אשר מתכנן לפרוש מעבודה במהלך השנה ייטיב אם ידחה את מועד הפרישה לפחות ל-30 בספטמבר באותה השנה שהרי אז יוכל לבקש מפקיד השומה לדחות את תחילת הפרישה לשנת המס 2012. נזכיר רק כי לאחרונה נתקבל פס"ד בבית המשפט העליון הקובע כי ניתן לנצל פטור לנכה/עיוור על פי סעיף 9(5) לפקודה כנגד סכומי המענקים החייבים במס שנפרסו.

 

6.2        מעביד אשר מתכוון לשלם מענק פרישה לעובד במזומן יכול לדחות במעט את מועד התשלום ולהעביר את הכסף לעובד בתחילת שנת המס 2012 1. אם המעביד מדווח לצרכי מס על בסיס צבירה אין מניעה כי ידרוש הוצאה זאת לצרכי מס כבר בשנת המס 2011 על אף העובדה שהתשלום בוצע בשנת המס 2012.

 

6.3        כמו כן, יש לזכור כי פקידי השומה מאשרים כיום אוטומאטית הגדלת פטור למענקי פרישה עד ל-150% מן השכר האחרון בכפוף לתקרה הקבועה בחוק. יש לסמן בבקשה להגדלה זאת בסעיף ד.2. בטופס 161א.

 

 

7.      הוראת שעה למשיכת כספים מקופות גמל לא משלמות לקצבה

 

בשנת 2011 בלבד קיימת הוראת שעה אשר מאפשרת משיכת כספים מקופות גמל לא משלמות לקצבה (לשעבר קופות גמל לתגמולים), זאת ללא קנס בשיעור 35%. הכוונה למשיכת כספים אשר הופקדו בקופות גמל אלה מיום 1.1.2008 ואילך (ראה חוזר משרדנו מיום 9 בפברואר 2011).

 

הוראת השעה תחול רק במקרה והעמית ביקש למשוך את הכספים הרלוונטיים עד ליום 31 בדצמבר 2011 !!!

 

הוראת השעה תחול על העמיתים הבאים בלבד

 

7.1         מי שהיה עמית עצמאי בקופת גמל לתגמולים ביום 31 בדצמבר 2007, המשיך להפקיד סכומים לחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ומלאו לו 60 שנים ביום 31 בדצמבר 2007.

 

7.2     מי שהיה עמית עצמאי בקופת גמל לא משלמת לקצבה במועד פרסום הוראת השעה (18.11.2010), ומלאו לו לפחות 60 שנים ביום 31 בדצמבר 2007.

 

7.3        מי שהיה מוטב של עמית שנפטר, והכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר הועברו לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה.

 

7.4        מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים אשר היה זכאי למשוך כספים מן הקופה האמורה, והועברו כספים למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופת גמל לא משלמת לקצבה.

 

על הרווחים אשר נצברו על הפקדות אלה בלבד יוטל במועד המשיכה מס בשיעור 15%.

 

 

תקרות וסכומים מעודכנים לשנת המס 2011

 

הנושא

הסכום

הערות

שווי 1 נקודת זיכוי ממס

209 ₪

לשנה 2,508 ש"ח

"קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9א  שבגינה מגיע פטור ממס

7,990 ₪

פטור ממס בשיעור של 35% מגיע רק ב"גיל פרישה" או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה של 75%

תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה

11,650 ש"ח

מוענק חלק יחסי גם לחלק משנת עבודה

תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה

23,320 ₪

מוענק חלק יחסי גם לחלק משנת עבודה התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 47

8,200 ₪

לשנה – 98,400 ₪. לעמית שאינו מוטב

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה שאינה ממשכורת לפי סעיף 47

11,600 ₪

לשנה – 139,200 ₪. לעמית שאינו מוטב

הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי ממס לפי סעיף 45א

160 ₪

לשנה – 1,920 ₪. לעמית שאינו מוטב

הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי ממס לפי סעיף 45א

160 ₪

לשנה – 1,920 ₪. לעמית מוטב

ההכנסה המרבית שבגינה מגיע זיכוי ממס לפי סעיף 45א

16,400 ₪

לשנה – 196,800 ₪. לעמית מוטב

הכנסה מרבית לסעיף 47

32,800 ₪

לשנה – 393,600 ₪. לעמית מוטב. מי ששכרו המבוטח על ידי המעביד עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי סעיף 47

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה מיגיעה אישית"

48,300 ₪

בתנאי שנקבעה נכות של לפחות 365 יום. לשנה – 579,600 ₪

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה שאינה מיגיעה אישית"

5,820 ₪

אם נקבעה נכות בין 185-364 יום – גם לגבי "הכנסה מיגיעה אישית"

אם נקבעה נכות עד 184 יום – לא מגיע פטור ממס

לשנה – 69,840 ₪

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי הכנסה מריבית ורווחים על פיקדון, תוכנית חסכון ו/או קופת גמל בשל סכום ששולם כפיצוי בשל נזק גוף

20,640 ₪

247,680 ₪ לשנה

המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס

15,712 ₪

188,544 ₪ לשנה

תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

249,000 ₪

התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17(5א)

תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים

17,400 ₪

התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס 

מומלץ להפקיד את מלוא הסכום, ללא קשר לגובה הניכוי לפי סעיף 17 (5א)

שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/לקצבה

3,850 ₪

ללא שינוי

ההוצאה שמותרת בניכוי לחברה בשל הפקדה בקופת גמל לפיצויים ו/או לקצבה בשל "חבר בעל שליטה"

971 ₪

לשנה – 11,650 ₪

4 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 3(ה3)

שכר חודשי ממוצע במשק – 8,307 ₪

33,228 ₪

התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה ממס

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 1      בין אם הפקיד כעמית שכיר ובין אם כעמית עצמאי. לעניין זה יש לכלול גם את מרכיב הפיצויים שבקופה.

2      8,307 * 16% * 12.

1      הכנסה לא מבוטחת = משכורת ללא זכויות + הכנסה אחרת שאינה משכורת.

2      הכנסה לא מבוטחת = משכורת ללא זכויות + הכנסה אחרת שאינה משכורת.

1      יש לזכור כי המדידה הנה שנתית ביחס לכל אותם חודשים שהופרשו בהם כספים בפועל לקרן ההשתלמות.

1      לא ניתן לבצע בקופות גמל משלמות לקצבה.

2      ניתן לבצע גם בקופות גמל משלמות לקצבה ובלבד שהופרשו תגמולים כדין לקופה.

1      בשל העובדה כי עיכוב כאמור יכול להיחשב להלנת פיצויי פיטורים לפי דיני עבודה, הדבר אפשרי בהסכמה בין הצדדים בלבד. כמו כן הדבר יכול להיבחן על ידי שלטונות המס לבדיקת מלאכותיות.

 

דף הביתהדפסהמפת האתר