אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

היערכות לקראת תום שנת המס 2010 – קופות גמל

היערכות לקראת תום שנת המס 2010 – קופות גמל

 

תאריך: 14 בדצמבר 2010

 

 

 

 

היערכות לקראת תום שנת המס 2010 – קופות גמל

 

 

 

כמידי שנה, הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם ריכוז הוראות בעניין קופות גמל, לגבי שנת המס 2010.

 

 

הטבות המס להפקדות בקופות גמל לקצבה (משלמות/לא משלמות)

 

בשנת המס 2010 לא היו שינויי חקיקה בתחום המיסוי הפנסיוני אך נראה כי השנה עומד להסתיים לו פרק מכובד במבנה הטבות המס המוכר וכי החל משנת המס 2011 אנו צפויים לרפורמה דרמטית בנושא זה.

כמו כן, צפוי כי בעלי שליטה יוכלו ליהנות מן ההטבות במס רגילות כמו כל שכיר אחר. בשל כך מומלץ שלא לבצע שינויים מהותיים כעת אלא להמתין לשנת 2011.

 

ככלל, החוק מעניק הטבות מס שונות ל"עמית מוטב" ולעמית אשר אינו "עמית מוטב". בשנת המס 2010 "עמית מוטב" הנו כל עמית אשר הופקד בעדו בקופת גמל לקצבה (משלמת/לא משלמת) סכום השווה ל- 16% מן השכר הממוצע במשק במונחים שנתיים דהיינו, 15,389 ₪ לשנה (16% X 8,015 X 12).

 

 

שכיר שאינו "עמית מוטב"

 

 

פרמיה לניכוי – סעיף 47(ב)(2) לפקודה

 

ניכוי בשיעור 5% ממשכורת לא מבוטחת, בגובה ההפרש בין המשכורת ברוטו לבין המשכורת המבוטחת, אך לא יותר מ- 8,100 ₪ לחודש.

 

 

פרמיה לזיכוי – סעיף 45א(ה)

 

מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים

 

·        לגבי משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% מן המשכורת המבוטחת עד 8,100 ₪
      לחודש.

·        לגבי הפקדות כעמית עצמאי – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% מן המשכורת ברוטו עד 8,100 ₪ לחודש בניכוי הסכומים אשר הופקדו כעמית שכיר.

שיעור הזיכוי – 35%.

 

 

עצמאי/שכיר שהנו "עמית מוטב"

 

פרמיה לניכוי – סעיף 47(ב1) לפקודה

 

·                    עצמאי – ניכוי בשיעור 11% מהכנסה עד 16,200 ₪ לחודש.

·                    שכיר – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים

o            ניכוי בשיעור 11% ממשכורת לא מבוטחת, עד 8,100 ₪ לחודש בניכוי המשכורת
                  המבוטחת.

o            ניכוי בשיעור 11% ממשכורת לא מבוטחת, בגובה ההפרש בין המשכורת ברוטו
עד 32,400 ₪ לחודש לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת/8,100 ₪ לחודש, אך לא יותר מ- 8,100 ₪ לחודש.

·        שכיר + עצמאי – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים

o            ניכוי בשיעור 11% מהכנסה לא מבוטחת[1] עד 8,100 ₪ לחודש בניכוי
                  המשכורת המבוטחת.

o            ניכוי בשיעור 11% מהכנסה לא מבוטחת, בגובה ההפרש בין ההכנסה עד 32,400 ₪ לחודש לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת/8,100 ₪ לחודש, אך לא יותר מ- 8,100 ₪ לחודש.

 

מהוראות אלה עולה כי אם השכר המבוטח עולה על 32,400 ₪ לחודש – לא מגיע ניכוי.

 

 

פרמיה לזיכוי – סעיף 45א(ה) לפקודה

 

·                    עצמאי – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% מהכנסה עד 16,200 ₪ לחודש.

·                    שכיר – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים

o            לגבי משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% ממשכורת עד 8,100 ₪
                  לחודש.

o            לגבי משכורת לא מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% ממשכורת לא מבוטחת,
עד משכורות ברוטו של 16,200 ₪ לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת/8,100 ₪ לחודש.

·               שכיר + עצמאי – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים

o            לגבי משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% ממשכורת עד 8,100 ₪
                  לחודש.

o            לגבי הכנסה לא מבוטחת[2] – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% מהכנסה לא מבוטחת,
עד הכנסה ברוטו של 16,200 ₪ לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת/8,100 ₪ לחודש.

 

שיעור הזיכוי – 35%.

 

מהוראות אלה עולה כי בכל מקרה שיש שכר לא מבוטח עד 8,100 ₪ לחודש מגיע זיכוי ממס, ללא קשר לגובה השכר המבוטח.

 

 

קרנות השתלמות

 

שכיר – סעיף 3(ה) לפקודה

 

שכר מרבי ללא זקיפת מס במועד ההפקדה – 15,712[3] ₪ לחודש.

חלק מעביד – 7.5%.

חלק עובד – לפחות 1/3 (מקובל 2.5%).

 

תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס

 

חלק מעביד – 7.5%.

חלק עובד – 2.5%.

שכר מרבי – 15,712 ₪ לחודש.

 

עצמאי – סעיף 17(5א) לפקודה

 

ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/ממשלח-יד בלבד.

ניכוי בגובה הסכום שהופקד, בניכוי 2.5% מ"ההכנסה הקובעת".

"ההכנסה הקובעת" – ההכנסה מעסק/ממשלח-יד עד 243,000 ₪ לשנה.

 תקרת הניכוי – 4.5% מ"ההכנסה הקובעת".

 

תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס

 

17,040 ₪ לשנה ללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של היחיד מעסק/ממשלח-יד.

 

 

עצמאי + שכיר – סעיף 17(5א) לפקודה + תקנות ניכוי הוצאות

 

ניכוי בגובה הסכום שהופקד, בניכוי 2.5% מ"סכום התקרה".

"סכום התקרה" – הנמוך מבין:

·        הכנסה מעסק/ממשלח-יד עד 243,000 ₪ לשנה.

·        243,000 ₪ בשנה בניכוי המשכורת שבשלה הופקדו סכומים בקרן השתלמות לשכירים.

 

תקרת הניכוי – 4.5% מ"סכום התקרה".

 

 

תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס

צירוף התקרות של עצמאי ושכיר גם יחד.

 

 

אבדן כושר עבודה

 

·          ההוצאה לא.כ.ע לא תעלה על פרמיה מרבית בשיעור 3.5% מהכנסה חייבת עד 4 פעמים
שכר ממוצע במשק (32,060 ₪ לחודש) => פרמיה מרבית של 1,122 ₪ לחודש.

·          לפי סעיף 3(ה3) לפקודה, הסכום המרבי אותו רשאי המעביד להפריש לעובד למרכיב
התגמולים ולא.כ.ע גם יחד מבלי שהעובד יהא חייב במס במועד ההפקדה הנו בשיעור 7.5% משכר עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק => פרמיה מרבית של 2,405 ₪ לחודש. דהיינו, פרמיה זו כוללת גם הפרשה למרכיב התגמולים וגם הפרשה לביטוח מפני א.כ.ע.

 

 

השלמת חסרים בקופות גמל לפיצויים

 

1.              ניתן להשלים חסרים בקופות גמל לפיצויים במקרים הבאים:

 

1.1.        תשלומי פיגורים – תשלומים הנעשים על ידי מעביד המצטרף לקופת גמל על
מנת לכסות את ההתחייבות המצטברת לפיצויים עד למועד הצטרפותו, וכן תשלומים הבאים לכסות את הגירעון משנים קודמות אשר נוצר מפאת פיגור בהעברת התשלומים השוטפים לקופה, במלואם או בחלקם. 

1.2.        תשלומי השלמה[4] תשלומים הנעשים על ידי מעביד בשנה מסוימת על מנת
לכסות את הפער בין הסכומים אשר נצברו בקופה (לרבות רווחים), לבין ההתחייבות הכוללת לפיצויים על פי המשכורת האחרונה. מכאן, שמדובר בפער הנובע מעליית שכר העובדים ביחס לתשואות הקופה. תשלומים אלה נחלקים לשני סוגים:

1.2.1.            תשלומי השלמה קבועים – תשלומים המשתלמים מדי שנה לכיסוי
  הפער  אשר נוצר מעליית השכר באותה שנה ביחס לתשואה. 

1.2.2.            תשלומי השלמה בלתי קבועים – תשלומי השלמה אשר אינם קבועים
  מדי שנה בשנה, אלא נעשים אחת לכמה שנים. 

2.              תשלומי השלמה קבועים יותרו למעביד בניכוי לצרכי מס בשנה שאליה הם מתייחסים
 ובלבד ששולמו באותה השנה לקופה.

3.              תשלומי השלמה בלתי קבועים ותשלומי פיגורים יותרו למעביד בניכוי לצרכי מס על
בסיס שנתי
לפי הגבוה מבין:

3.1.        20% מסך צבירת הפיצויים.

3.2.        1/3 מן ההפרש בין סך ההתחייבות לפיצויים לסך צבירת הפיצויים.

 

4.              בשל הסמיכות לסוף השנה, מומלץ כי מעביד המעוניין בכך יבצע את ההשלמה עד ליום
31 בדצמבר 2010 כדי שיוכל ליהנות מהוצאה שוטפת לצרכי מס כבר בשנת המס 2010.

5.              לאור תיקון 3 לחוק קופות הגמל הקובע כי החל משנת המס 2011 לא ניתן להפריש
יותר כספים לקופות גמל מרכזיות לפיצויים, תשומת ליבכם כי מעביד אשר מעוניין להשלים את החוסר הקיים בקופת הגמל המרכזית לפיצויים אשר בבעלותו חייב להפריש את מלוא סכום החוסר, על אף העובדה שההפרשה תותר לו בניכוי לצרכי מס בפריסה של עד 3 שנים החל משנת המס 2010.

6.              מעביד אשר לא ינהג כך ויפריש רק חלק מן החוסר (למשל 1/3 כי זה החלק היחסי
שבד"כ מותר בניכוי לצרכי מס), לא יוכל להפריש בעתיד את יתרת החוסר לאור הוראות תיקון 3 לחוק קופות הגמל כאמור לעיל.

 

 

ניכוי הוצאות סוציאליות

 

החוק קובע כי תשלומים המתייחסים למשכורת חודש דצמבר יותרו בניכוי בשנת המס ובלבד שיועברו לקופות הגמל עד לסוף חודש ינואר של השנה העוקבת.

על כן, מעביד אשר מעוניין שההפרשות הסוציאליות בגין משכורת חודש דצמבר יותרו לו בניכוי בשנת המס הנוכחית חייב לוודא כי הפרשות אלה יועברו לקופות הגמל של עובדיו עד לסוף חודש ינואר של השנה העוקבת.

 

פרישה מעבודה

 

1.             עובד אשר מתכנן לפרוש מן העבודה במהלך השנה ולפני חודש יום 30 בספטמבר,
מומלץ לשקול לדחות את מועד הפרישה לפחות ליום 30 בספטמבר בשנת המס מאחר ואז יוכל לבקש מפקיד השומה לדחות את תחילת הפריסה לשנת המס העוקבת.

2.             מעביד אשר מתכוון לשלם מענק פרישה לעובד במזומן יכול לדחות במעט את מועד
התשלום ולהעביר את הכסף לעובד בתחילת שנת המס 2011[5]. אם המעביד מדווח לצרכי מס על בסיס צבירה אין מניעה כי ידרוש הוצאה זאת לצרכי מס כבר בשנת המס 2010 על אף העובדה שהתשלום בוצע בשנת המס 2011.

3.             כמו כן, יש לזכור כי פקידי השומה מאשרים כיום אוטומאטית הגדלת פטור למענקי
פרישה עד ל- 150% מן השכר האחרון בכפוף לתקרה הקבועה בחוק. יש לסמן
בבקשה להגדלה זאת בסעיף ד.2. בטופס 161א.

 

 

תקרות וסכומים מעודכנים לשנת המס 2010

 

הנושא

הסכום

הערות

שווי 1 נקודת זיכוי ממס

205 ₪

לשנה – 2,460 ₪ 

"קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9א לפקודה שבגינה מגיע פטור ממס

7,810 ₪

פטור ממס בשיעור של 35% מגיע רק ב"גיל פרישה" או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה של 75%

תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה

11,390 ₪

מוענק חלק יחסי גם לחלק משנת עבודה

תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה

22,800 ₪

מוענק חלק יחסי גם לחלק משנת עבודה

התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 47 לפקודה

8,100 ₪

לשנה – 97,200 ₪. לעמית שאינו מוטב  

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה שאינה ממשכורת לפי סעיף 47 לפקודה

11,400 ₪

לשנה – 136,800 ₪. לעמית שאינו מוטב 

הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי ממס לפי סעיף 45א לפקודה

156 ₪

לשנה – 1,872 ₪. לעמית שאינו מוטב

הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי ממס לפי סעיף 45א לפקודה

156 ₪

לשנה – 1,872 ₪. לעמית מוטב

ההכנסה המרבית שבגינה מגיע זיכוי ממס לפי סעיף 45א לפקודה

16,200 ₪

לשנה – 194,400 ₪. לעמית מוטב

הכנסה מרבית לסעיף 47 לפקודה

32,400 ₪

לשנה – 388,800 ₪. לעמית מוטב.

מי ששכרו המבוטח על-ידי המעביד עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי לפי סעיף 47 לפקודה

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה מיגיעה אישית"

47,200 ₪

בתנאי שנקבעה נכות של לפחות 365 יום.

לשנה – 566,400 ₪


סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה שאינה מיגיעה אישית"

5,660 ₪

אם נקבעה נכות בין 185-364 יום – גם לגבי "הכנסה מיגיעה אישית"

אם נקבעה נכות עד 184 יום – לא מגיע פטור ממס

לשנה – 67,920 ₪

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי הכנסה מריבית ורווחים על פיקדון, תוכנית חסכון ו/או קופת גמל בשל סכום ששולם כפיצוי בשל נזק גוף

20,180 ₪

242,160 ₪

המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס

15,712 ₪

לשנה – 188,544 ₪

תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

243,000 ₪

התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17(5א) לפקודה

תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים

17,040 ₪

התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס – ראה/י חוזר לקוחות מס' 7

מומלץ להפקיד את מלוא הסכום, ללא קשר לגובה הניכוי לפי סעיף 17(5א) לפקודה

שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/לקצבה

3,850 ₪

 

ההוצאה שמותרת בניכוי לחברה בשל הפקדה בקופת גמל לפיצויים ו/או לקצבה בשל "חבר בעל שליטה"

949 ₪

לשנה – 11,390 ₪

4 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 3(ה3)

שכר חודשי ממוצע במשק  - 8,015 ₪

32,060 ₪

התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה ממס

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 [1] הכנסה לא מבוטחת = משכורת ללא זכויות + הכנסה אחרת שאינה משכורת.

[2] הכנסה לא מבוטחת = משכורת ללא זכויות + הכנסה אחרת שאינה משכורת.

[3] יש לזכור כי המדידה הנה שנתית ביחס לכל אותם חודשים שהופרשו בהם כספים בפועל לקרן ההשתלמות. לפיכך אם מתקיים מצב של שכר משתנה במהלך השנה ניתן להפריש רטרואקטיבית ובלבד שלא לעבור את התקרה השנתית המצטברת.

[4] ניתן לבצע גם בקופות גמל משלמות לקצבה ובלבד שהופרשו כדין תגמולים לקופה.

[5] בשל העובדה כי עיכוב כאמור יכול להיחשב להלנת פיצויי פיטורים לפי דיני עבודה, הדבר אפשרי בהסכמה בין הצדדים בלבד.

דף הביתהדפסהמפת האתר