אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

הטבות מס רטרואקטיביות במסגרת תיקון מספר 65 לחוק עידוד השקעות הון

הטבות מס רטרואקטיביות במסגרת תיקון מספר 65 לחוק עידוד השקעות הון

 

תאריך: 29 בדצמבר 2008

 

 

 

 

הטבות מס רטרואקטיביות במסגרת תיקון מספר 65 לחוק עידוד השקעות הון

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נתקבל תיקון מספר 65 לחוק לעידוד השקעות הון, אשר במסגרתו תוקנו מספר נושאים מהותיים בחוק בתחולה רטרואקטיבית כמפורט להלן.

 

 

1.                 כללי

 

תיקון מספר 60 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק"), אשר פורסם בחודש אפריל 2005, קבע שינויים מקיפים בהטבות לפי החוק. ביום ה-5 לנובמבר 2008 אושר בכנסת תיקון מספר 65 לחוק (להלן: "התיקון הנוכחי"), אשר מתקן עם תחולה רטרואקטיבית מספר נושאים אשר נקבעו בתיקון מספר 60 לחוק. הנושאים העיקריים אשר נקבעו בתיקון הנוכחי הינם:

 

א.      קיצור תקופת ההמתנה לבחירה "בשנת בחירה" למפעל מוטב חדש לחברה
בעלת מפעל מאושר במסלול חלופי מ-3 שנים לשנתיים.

ב.       קיצור תקופת ההמתנה לבחירה "בשנת בחירה" למפעל מוטב חדש לחברה
בעלת מפעל מאושר במסלול מענקים מ-5 שנים ל-3 שנים.

ג.       החלה רטרואקטיבית של התקנות בנוגע לקבלני משנה, לגבי מפעלים
המבקשים לקבוע את השנים 2004, 2005 או 2006 כשנת הבחירה.

 

ניתן לתקן את שנת הבחירה רטרואקטיבית, על ידי מתן הודעה תוך 90 יום מפרסומו של החוק.

 

תיקון זה מכיל נושאים מהותיים ביותר המשפיעים ברמת התכנון העתידי של החברות וכן נותנים פתח לשיפור חבות המס בעבר, בגלל ההשלכות הרטרואקטיביות כאמור.

 

 

2.                 קיצור תקופת ההמתנה לבחירה "בשנת בחירה" למפעל מוטב חדש לחברה בעלת
מפעל מאושר במסלול חלופי מ-3 שנים לשנתיים

 

במסגרת תיקון מספר 60 לחוק, נקבע, בין היתר, כי חברה המבקשת לקבוע שנת בחירה (הפעלה) למפעל המוטב, חייבת להמתין לפחות 3 שנים משנת ההפעלה של המפעל המאושר שבידה. כלומר, חברה בעלת אישור ביצוע סופי ממרכז ההשקעות אשר במסגרתו נקבעה שנת 2005 לדוגמא כשנת ההפעלה, יכלה לבחור כשנת בחירה של המפעל המוטב לכל המוקדם את שנת 2008. התיקון הנוכחי מקצר את תקופת ההמתנה משלוש שנים לשנתיים. לפיכך, אותה חברה תוכל כעת לאחר התיקון הנוכחי לבחור בשנת בחירה 2007 ולא 2008.

 

המשמעות של התיקון בנושא זה היא גדולה מאוד, ובמיוחד לחברות הפועלות ממרכז הארץ (אזור פיתוח ג') במסלול החלופי, שכן במסלול זה הזכאות היא לשנתיים פטור ממס חברות ותקופה נוספת של מס מופחת. קיצור תקופת ההמתנה מ-3 שנים לשנתיים מאפשר לחברה להתחיל תקופת הטבות חדשה מייד לאחר סיום השנתיים הפטורות של התוכנית הקודמת.

יהא ניתן לתקן רטרואקטיבית את שנת הבחירה לגבי השנים 2004, 2005, 2006 ו-2007 בדרך של הודעה לרשות המיסים לעניין שנת הבחירה החדשה בפרק זמן של 90 יום מרגע פרסום התיקון לחוק.

 

כעקרון, הודעה על שנת בחירה עבור שנה כלשהיא אפשרית עד מועד הגשת דוח המס לאותה שנה או עד 12 חודשים לאחר תום שנת המס, כמוקדם מבין 2 המועדים.

 

 

3.                 קיצור תקופת ההמתנה לבחירה "בשנת בחירה" למפעל מוטב חדש לחברה בעלת
מפעל מאושר במסלול מענקים מ-5 שנים ל-3 שנים

 

תיקון מספר 60 לחוק קבע תקופת המתנה ארוכה יחסית (5 שנים) לחברות בעלות מפעל מאושר במסלול מענקים אשר ביקשו להפעיל תוכנית השקעות חדשה נוספת במסלול החלופי (מפעל מוטב). במסגרת התיקון הנוכחי, תקופת ההמתנה קוצרה ל-3 שנים בלבד. לדוגמא: חברה בעלת מפעל מאושר עם שנת הפעלה 2004 יכולה כעת להתחיל תקופת הטבות חדשה במסלול החלופי כבר בשנת המס 2007 במקום 2009 לפני התיקון. תיקון זה מהווה הזדמנות מעולה לתכנון מס יעיל לחברות בעלות הכנסה חייבת למס.

 

 

4.                 החלה רטרואקטיבית של התקנות בנוגע לקבלני משנה, לגבי מפעלים המבקשים
לקבוע את השנים 2004, 2005 או 2006 כשנת הבחירה

 

לאחר תיקון מספר 60 לחוק, פורסמו תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל הזכאי להטבה), התשס"ז-2007.

התקנות עוסקות, בין היתר, באופן בו תוסדר זכאותם להטבות של מפעלים תעשייתיים, אשר אינם מייצאים את מוצריהם לחו"ל באופן ישיר. מדובר בקבוצת מפעלים הפועלים בעיקר כקבלני משנה של מפעלי תעשיה אשר הינם יצואנים ישירים.

כזכור, אחד השינויים המרכזיים במסגרת תיקון מספר 60 לחוק היה קביעת שיעור מזערי של ייצוא נדרש – 25%, ובכך ייחשב המפעל כ"בר תחרות", ועל כן זכאי להטבות המוקנות בחוק.

מטרת התקנות אשר באו להסדיר את נושא הייצוא העקיף, היתה להביא לכך שגם מפעלים אשר אינם מייצאים באופן ישיר ייחשבו כ"ברי תחרות".

המשמעות של התיקון הנוכחי היא אפשרות לקבל הטבות מס רטרואקטיבית – כבר מדוח המס של שנת 2004 ואילך!

 

 

5.                 תיקונים של דוחות מס שכבר הוגשו לפקיד השומה

 

ניתן לתקן רטרואקטיבית דוחות מס לשנים 2004 עד 2007 בשל מספר נושאים כמו שנת בחירה והחלת התקנות הנוגעות לקבלני משנה. בתיקון נקבע כאמור, שיש להודיע תוך 90 יום מיום פרסום החוק לעניין שנת הבחירה החדשה.

 

  

6.                 סיכום

 

תיקון מספר 65 מהווה פתח לתכנון מס עתידי וגם יכול לאפשר תיקון הסטאטוס המיסוי של חברות, תוך השלכה רטרואקטיבית משנת המס 2004.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר