אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 66), התשס''ט - 2009 הטבות לחברות בתחום האנרגיה המתחדשת

החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 66), התשס''ט - 2009 הטבות לחברות בתחום האנרגיה המתחדשת

תאריך: 11 באוגוסט 2009

 

 

 

 

 

החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 66), התשס"ט - 2009

הטבות לחברות בתחום האנרגיה המתחדשת

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 15 ביולי 2009 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שלישית את הצעת החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 66), התשס"ט-2009 (להלן: "התיקון").

 

בתיקון נקבע, בין היתר, כי מפעל אשר עיקר פעילותו הוא במחקר ופיתוח בתחום האנרגיה המתחדשת (אנרגיה אשר מקורה בניצול קרינת השמש, הרוח, ביומסה או מקור אנרגיה אחר) או בייצור מתקנים בתחום כאמור, ייחשב מפעל מוטב ולפיכך יהא זכאי להטבות מס בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק").

 

בנספח שלהלן מובא ריכוז הטבות המס הניתנות מכח החוק.

 

להלן עיקרי השינויים אשר נקבעו בתיקון מס' 66 בעניין זה:

 

1.         התיקון קובע כי מפעלים אשר עיקר פעילותם הוא במחקר ופיתוח בתחום האנרגיה
המתחדשת או בייצור מתקנים בתחום כאמור, ייחשבו כתורמים לתמ"ג ועל כן יוכלו ליהנות מהטבות המס כמפעל מוטב בלא תלות בשאלה אם המפעל מייצא את המתקנים המיוצרים על ידו או את תוצרי המחקר והפיתוח וזאת בדומה להסדר הקיים ביחס למפעלים העוסקים בתחום הביוטכנולוגיה או בתחום הננוטכנולוגיה.

 

2.         בנוסף, קבלן משנה, המוכר רכיב המשמש מפעל העוסק בתחום האנרגיה המתחדשת, יוגדר
אף הוא כמפעל מוטב, ובלבד שמתקיים בו אחד מאלה:

 

·               25% או יותר מכלל הכנסתו בשנת המס ממכירות הם ממכירות למפעל אשר עיקר
עיסוקו בתחום האנרגיה המתחדשת או ממכירות שנועדו להקמת מיתקן המבוסס על ידע בתחום האנרגיה המתחדשת. יובהר, כי המפעל יוכר כמוטב הן במקרה שכל 25% יהיו רק ממכירות למפעל שעיקר עיסוקו בתחום האנרגיה המתחדשת או רק ממכירות אשר נועדו להקמת מתקן כאמור, והן במקרה של 25% יתחלקו בין שני סוגי המכירות כאמור.

·               15% או יותר מכלל הכנסתו בשנת המס ממכירות הם ממכירות למפעל אשר עיקר
עיסוקו בתחום האנרגיה המתחדשת או ממכירות אשר נועדו להקמת מיתקן המבוסס על ידע בתחום האנרגיה המתחדשת, ובנוסף 10% לפחות מכלל הכנסתו בשנת המס ממכירות יהיו מיצוא ישיר לשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות.

 

3.         תיקון החקיקה מגדיר כי פעילות כאמור, בתחום האנרגיה המתחדשת, אשר זכאית להטבות
מס, הינה רק פעילות המבוססת על ידע חדש בתחום האנרגיה המתחדשת, קרי ידע אשר המדען הראשי של משרד התשתיות הלאומיות אישר כי הוא כשיר להיות נושא למחקר ופיתוח.

            יובהר כי אישור המדען כאמור, אינו חייב להינתן בשלב המחקר והפיתוח, אלא ניתן לקבל
אישור בשלב ייצור המוצר, ועל פיו הייצור מבוסס על ידע אשר היה כשיר להיות נושא למחקר ופיתוח, לו היה מתבקש אישור המדען בשלב זה.

            יודגש, כי מפעל מוטב כאמור, הוא רק מפעל אשר עוסק בתחום המחקר והפיתוח או בפעילות
של ייצור מתקנים כאמור, ולא מפעל שעיסוקו מכירת חשמל אשר מקורו באנרגיה מתחדשת.

 

בנוסף לאמור לעיל, תיקון החקיקה האריך את תוקף סמכות המנהלה לאשר תכנית במסלול
מענקים עד ליום 31 בדצמבר 2010.

 

לוט:   נספח - ריכוז הטבות המס הניתנות מכח החוק

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

נספח – ריכוז הטבות המס הניתנות מכח החוק

 

 

 

אזור פיתוח א

אזור פיתוח ב'

אזור אחר

מסלול מענקים

מענקים

24%

10%

-

פטור ממס

2

-

-

מס מופחת (*) (10%-25%)

5/8

7/10

-

מס על דיבידנד

15%

15%

-

מסלול חלופי

 

פטור ממס

10

6

2

מס מופחת (*) (10%-25%)

-

1/4

5/8

מס על דיבידנד (**)

15%

15%

15%

מסלול אירלנד

מס מופחת (*)

11.5%

-

-

מס על דיבידנד (**)

15% / 4% (***)

-

-

השקעות ענק

פטור ממס

10

10

10

מס על דיבידנד

0%

0%

0%

 

 

 

(*)         חברת משקיעי חוץ זכאית לסה"כ 10 שנות הטבה וחברה עתירת השקעות חוץ זכאית
לסה"כ 15 שנות הטבה.

(**)       במקרה בו תבחר החברה לחלק דיבידנד יחול מנגנון על פיו תשלם החברה את מס
החברות אשר הופטרה ממנו.

(***)      במסלול בו החברה בוחרת לשלם מס חברות בשיעור של 11.5% - שיעור המס על
דיבידנד המשולם לתושב חוץ הינו 4%.

 

דף הביתהדפסהמפת האתר