אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

הוצאות מימון בגין הלוואה שמטרתה חלוקת דיבידנד – פס''ד גלילות

הוצאות מימון בגין הלוואה שמטרתה חלוקת דיבידנד – פס''ד גלילות

תאריך: 2 בדצמבר 2007

 

 

 

 

הוצאות מימון בגין הלוואה שמטרתה חלוקת דיבידנד – פס"ד גלילות

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נתן ביהמ"ש העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, פסק דין בעניין פי גלילות1 (להלן: "החברה") בעקבות ערעורו של פקיד שומה למפעלים גדולים במספר נושאים והערעור שכנגד של החברה בנושאים אחרים על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי.

 

סוגיה מהותית אשר עלתה בפסק הדין ואשר לה השפעה על ציבור רחב, הינה שאלת התרת הוצאות מימון בשל הלוואה אשר ניטלה לשם חלוקת דיבידנד וזאת, לאור ההלכה אשר יצאה לפני כשנה מבית מדרשו של ביהמ"ש העליון בעניין פז גז 2, לפיה לא ניתן לנכות הוצאות מימון בגין הלוואה כאמור. במקרה שלפנינו (פי גלילות), הכיר ביהמ"ש העליון בהוצאות המימון אשר שימשו לחלוקת דיבידנד, תוך שהוא מאבחן בין הנסיבות בעניין פי גלילות לנסיבות אשר הביאו להכרעתו בעניין פז גז.

 

בפסק הדין נדונו גם סוגיות נוספות, אשר יאוזכרו בקצרה בחוזר, וביניהן: אי הכרה בניכוי הוצאות דמי חכירה; סיווג זכות החכירה כנכס קבוע לצורך חוק התיאומים בשל אינפלציה; הכרה בהוצאות שלא נשאו פרי בשל סקרים כלכליים והנדסיים אשר שימשו לחיפוש אתר פעילות חלופי.

 

להלן עיקרי פסיקת בית המשפט העליון:

 

 

1.  הוצאות מימון בגין הלוואה שיעודה חלוקת דיבידנד

 

ביהמ"ש העליון דחה את הערעור של פקיד השומה לעניין זה ואישר את החלטת בית משפט קמא על כנה, לפיה, בנסיבות המקרה יש להתיר בניכוי את הוצאות המימון אשר הוצאו לצורך חלוקת דיבידנד.

 

1.1  הרקע העובדתי

 

החברה חילקה דיבידנד לבעלי מניותיה בשנת המס 1994 ו-1995, החברה היתה רשאית לחלק את דיבידנד על פי דיני החברות. בשנים 1992 ו-1993 השתמשה המערערת ביתרת עודפיה לצורך מימון נכסיה ולפיכך בשנים 1994 ו-1995 נטלה המערערת הלוואות על מנת לממן את חלוקת הדיבידנדים לבעלי מניותיה ודרשה להתיר את הוצאות המימון בגין הלוואות אלו על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

1.2   פסיקת ביהמ"ש העליון

 

ביהמ"ש העליון קבע פה אחד, כי בנסיבות המקרה דנן יש להתיר בניכוי את הוצאות המימון אשר הוציאה החברה בגין הלוואות שניטלו לצורך חלוקת דיבידנד. ביהמ"ש העליון מבסס את החלטתו תוך שהוא יוצר הבחנה מבחינה עובדתית בין עניין זה לעניין פז-גז, וקובע כי עניין זה מהווה חריג לכלל שנקבע בעניין פז גז, לפיו, אין להתיר ניכוי ריבית על יסוד של קשר עקיף בלבד בין ההלוואה לייצור ההכנסה. מאחר ובמקרה זה, אין חולק כי מבחינת דיני החברות היתה החברה רשאית  לחלק דיבידנד באותה העת, בעוד שבשנים אשר קדמו לחלוקה השתמשה החברה עודפים שהצטברו אצלה כמקור למימון נכסיה, מתקיימת שקילות כלכלית ברורה בין המהלך בו נקטה לבין מהלך בו היתה מחלקת תחילה דיבידנד מתוך עודפיה ואז נוטלת הלוואה לצורך מימון נכסיה. זאת ועוד, מאחר ובמועד אשר בו הוחלט לחלק דיבידנדים יתרת המזומנים אשר היתה ברשות החברה היתה מזערית, במידה והיתה בוחרת החברה לחלק את הדיבידנד מהונה העצמי היתה נאלצת לממש נכסים קבועים בסכום גבוה ביותר, דבר אשר היה מוביל לעלויות גבוהות של מימון הדיבידנד בהשוואה לנטילת הלוואות למימונו.

 

יום לאחר מתן פסק הדין בעניין פי גלילות, דחה ביהמ"ש העליון את העתירה לקיום דיון נוסף בעניין פז גז3, תוך שהוא קובע כי אין בהלכת פז גז בכדי לחסום את ההכרה בחריגים בהם יותר ניכוי של הוצאות מימון בגין הלוואה אשר נלקחה לצורך חלוקת דיבידנד במצב של קשר עקיף, זאת כל עוד הוכיח הנישום כי: לחברה היו רווחים הניתנים לחלוקה, המזומנים אשר נתקבלו בגינם שימשו לצורך ייצור הכנסתה, ולאחר מכן היא חילקה מרווחים אלו דיבידנדים העומדים בתנאי דיני החברות לחלוקת הדיבידנד. זאת ובלבד שמתקיימת שקילות כלכלית ברורה בין המצב בו משמש ההון הזר לחלוקת דיבידנד לבין חלוקת דיבידנדים מן העודפים של החברה ומימון הפעילות העסקית על ידי הון זר.

 

מאחר ובעניין פז גז לא מתקיימים התנאים להחלת החריג לעיל (לדעת ביהמ"ש: לא הוכח שלחברה היו מספיק עודפים לפי דיני החברות; חשש שהמלאי והציוד של פז גז נרכשו בהון זר ואז היתה החברה זוכה לניכוי הוצאות כפול; יתכן שהמטרה שעמדה ביסוד מימון הדיבידנדים מהון זר היתה הפחתת מס), קבע ביהמ"ש העליון, כי אין הצדקה לקיים דיון נוסף בעניין זה.

 

כמו כן, מוסיף ביהמ"ש העליון בהחלטתו, כי פס"ד פי גלילות מפיג את החשש אשר נוצר בעקבות הלכת פז גז מפני פגיעה כלכלית קשה והכבדה על חברות הפועלות לפי שיקולים עסקיים-כלכליים.

 

סוגיות נוספות אשר נדונו על ידי ביהמ"ש העליון בתיק פי גלילות (בכולן אימץ ביהמ"ש העליון את הפסיקה של ביהמש המחוזי):

 

 

2.   אי הכרה בניכוי הוצאות דמי חכירה

 

ביהמ"ש העליון בחן את זכאותה של החברה לנכות את הוצאות דמי החכירה אשר שילמה למנהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י") כהוצאה שוטפת לפי סעיף 17 לפקודה. ביהמ"ש העליון אימץ את החלטתו של ביהמ"ש קמא וקבע, תוך התחשבות במאפייניהן המיוחדים של חכירות בישראל מידי ממ"י, מאחר ובנסיבות המקרה דנן, החברה היא אשר נושאת בסיכויים ובסיכונים הכרוכים בהחזקה ובטיפול בנכס המוחכר, יש לסווג את החכירות כהוניות ולא כתפעוליות. אשר על כן, אין להתיר בניכוי את הוצאות דמי החכירה לפי סעיף 17 לפקודה, אלא בדרך של פחת. הנימוקים העיקריים עליהם מבסס ביהמ"ש העליון את החלטתו הינם העובדה כי החכירות מגיעות כולן באופן מצטבר ל-98 שנים ואף לאחר מכן הסיכוי שתידרש החברה להשיב את המקרקעין הינו קלוש. לא זאת בלבד, דמי החכירה בהסכמים נקבעו בהתאם לשווי הקרקע בעת העברת זכות החכירה, כך שלמעשה יש לראות בתשלום דמי החכירה כתשלום עבור שווי הקרקע בתשלומים. זאת ועוד, ביחס לתקופת החכירה הנוספת, החברה תשלם דמי חכירה נמוכים משווי השוק דבר מהווה אינדיקציה לחכירה מימונית. נימוק נוסף עליו נסמך ביהמ"ש העליון בהחלטתו הינו התחייבותה של החברה בהסכמים עם המנהל, לשאת בכל המסים והתשלומים אשר יוטלו על המקרקעין.

 

 

3.   סיווג זכות החכירה כנכס קבוע

 

ביהמ"ש העליון קבע כי מאחר והוחלט כי יש לסווג את החכירות כמימוניות, היה על המערערת לרשום את החכירות כנכס מיד עם תחילת החכירה ובמקביל לרשום התחייבויות לזמן ארוך. העובדה כי החכירות לא הופיעו בטעות כנכסים במאזנה של החברה, אין בה כדי לשלול את סיווג החכירות כנכסים קבועים לצורך חוק התיאומים ומשכך מחויבת החברה בתשלום תוספת בשל אינפלציה בגין נכסים קבועים אשר מומנו על ידי הון זר.

 

יש לציין כי ביהמ"ש העליון קבע כי יש טעם בטענתה החדשה של החברה (שלא הועלתה לדיון בביהמ"ש המחוזי), כי יש לחלץ מתוך דמי החכירה את מרכיב הוצאות המימון, אשר מותרות בניכוי לפי סעיף 17(1) לפקודה. סוגיה זו הוחזרה לדיון בפני בימ"ש קמא.

 

 

4.   הכרה בהוצאות שלא נשאו פרי בשל סקרים כלכליים והנדסיים ששימשו לחיפוש אתר
      פעילות חלופי

 

ביהמ"ש העליון קבע, כי אין להבחין בין הוצאות אשר הוצאו לצורך רכישת נכס חדש לבין הוצאות שהוצאו לצורך רכישת נכס חדש אשר נועד להחליף נכס קיים ויש לצרפן לעלות רכישת הנכס בעת שרכישה זו תתממש. עם זאת, מאחר ובנסיבות המקרה דנן רכישת הנכס החלופי לא התממשה, קבע ביהמ"ש, כי יש להתייחס למצב זה כשינוי אומדן חשבונאי ועל כן יש להפחית הוצאות אלו במלואם באותה שנה בה הוחלט שלא לרכוש את הנכס.

 

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון1 ע"א 8301/04, 10391/04 פשמ"ג נגד פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ

2 ע"א 6557/01, 8849/01, 939/01 פשמ"ג נגד פז גז ואח'

3 דנ"א 10510/06 פזגז חברה לשיווק בע"מ ואח' נ' פשמ"ג ואח'

דף הביתהדפסהמפת האתר