אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

הודעות, הצהרות ודיווחים לפקיד השומה לקראת סוף שנת המס 2011

הודעות, הצהרות ודיווחים לפקיד השומה לקראת סוף שנת המס 2011

תאריך: 27 בנובמבר 2011

 

 

 

 

הודעות, הצהרות ודיווחים לפקיד השומה לקראת סוף שנת המס 2011

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם רשימה של הודעות, הצהרות ודיווחים לפקיד השומה לקראת תום שנת המס 2011.

 

 

1.             רשימת תכנוני מס עליהם יידרש דיווח לרשויות המס

 

בחודש דצמבר 2006, פורסמו תקנות הקובעות רשימה של תכנוני מס החייבים בדיווח בתחומי מס ההכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ. יש לציין כי לא כל פעולה הכלולה ברשימה משמעותה שרואים בה תכנון מס אשר אינו לגיטימי, אלא שהיא חייבת כאמור, בדיווח. באם בוצעה פעולה הכלולה ברשימה, יש לצרף לדוח המס השנתי טופס 1213 אשר כותרתו "הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח- מס הכנסה".

 

 

2.             מחירי העברה - חובת תיעוד והצהרת נאותות שוק ביחס לעסקאות בינלאומיות

 

בחודש אוקטובר 2007 פרסמה רשות המיסים טופס "הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה" (טופס 1385). טופס ההצהרה מהווה נספח אשר חובה לצרפו לדוח המס השנתי (באם הוא רלבנטי) וכולל פרטים לגבי אופי העסקה, פרטי הצד הקשור לעסקה ומחיר העסקה. כמו כן, כולל טופס הדיווח הצהרת מנהלים כי העסקה המדווחת נערכה בהתאם לתנאי שוק, כפי שהוגדרו בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") והתקנות הנלוות. נציין גם, כי על פי עמדת רשות המסים ישנה חובת עריכת חקר תנאי שוק ותיעוד מתאים, כי לא ניתן להוכיח עמידה בתנאי שוק בדרך אחרת.

 

 

3.              חובת הודעה בכתב ומראש לפקיד השומה על עריכת מפקד המלאי

 

אם מפקד המלאי מתבצע במועד שהוא יותר מ-10 ימים ועד חודש לפני או אחרי יום המאזן; האמור לעיל אינו חל על מלאי המתנהל בספר תנועת מלאי באופן המאפשר קביעת יתרות, וכל פריט בו נפקד לפחות אחת לשנה ונשלחה הודעה עד תחילת שנת המס לפקיד השומה על בחירת שיטה זאת.

 

 

4.       חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי תוך 60 יום מקבלת שומות ניכויים ממס הכנסה

 

המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) פרסם בחודש פברואר 2009 הודעה, על פיה מוטלת על המעבידים חובת דיווח למל"ל באופן שוטף, על שומות ניכויים אשר נערכות על ידי מס הכנסה החל מינואר 2009 ודוחות אחרים של מס הכנסה אשר בהם חויבו, בתוך 60 יום מקבלת השומה ממס הכנסה.

 

מעסיק אשר יפעל על פי הוראות אלו (לרבות תשלום הקרן וההצמדה בתוך 30 יום מיום מסירת הקביעה של המל"ל) לא יחויב כלל בתשלומי קנסות. מעסיק אשר לא יפעל כאמור ובמסגרת ביקורת ניכויים של המל"ל יחויב בתשלום דמי ביטוח על פי שומות ניכויים של מס הכנסה, יחויב גם בתשלומי קנס מלאים.

 

 

5.       תקנות דולריות

 

הודעה לגבי בחירה של הגשת דוחות מס על פי "התקנות הדולריות" לשנת מס 2012, יש למסור עד ליום 30 בינואר 2012 (יש למסור הודעה זו אחת לכל 3 שנות מס).

 

 

6.       תחילת התעסקות

 

הודעה על תחילת התעסקות יש למסור לא יאוחר מיום פתיחת העסק או התחלת העסק.

 

 

7.       המועד למיזוג או פיצול

 

מועד מיזוג או פיצול הינו בדרך כלל בתום שנת מס - בקשה לאישור מקדמי מרשות המיסים צריכה להינתן לפני מועד שינוי המבנה המבוקש. קרי, בקשה לגבי מיזוג/פיצול אשר מועדה ביום 31 בדצמבר 2011, צריכה להינתן עד לאותו מועד.

 

 

8.       העברת נכסים בתמורה להקצאת מניות לפי סעיף 104 לפקודה

 

בכל העברה על פי סעיף 104, יש להודיע תוך 30 יום ממועד ההעברה לפקיד השומה ולצרף את הנספחים המתאימים.

 

 

9.       שווי הסעה מרוכזת המאורגנת על ידי המעביד

 

אין למעביד צורך באישור מוקדם של פקיד השומה על מנת לפטור את עובדיו ממס בשל שוויה של ההסעה. כל מעביד אשר עומד בתנאים אשר נקבעו בסעיף 9(20) לפקודה ובכללים אשר פורסמו מכוחו, והודיע על כך לפקיד השומה, יוכל לפטור את עובדיו מזקיפת השווי בגין ההסעה. ההודעה תכלול את הפרטים הבאים: מיקום מקום העבודה, אמצעי התחבורה, קווי התחבורה הציבורית למקום העבודה והשעות בהן היא פועלת, מסלולי ההסעה והשעות בהן תופעל ההסעה. (ראה הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 20/2004).

 

 

10.     "שנת הבחירה"

 

חברה המעוניינת בהטבות מס של "מפעל מוטב" על פי חוק עידוד השקעות הון, צריכה להודיע לפקיד השומה על "שנת הבחירה" בהודעה אשר תגיש, בהתאם לסעיף 51ד לחוק, במועד הגשת הדוח השנתי, אך לא יאוחר מתום 12 חודשים מתום אותה שנת המס.

 

 

11.     אישור מראש לגבי מפעל מוטב

 

חברה המבקשת הטבה במסלול של מפעל מוטב על פי חוק עידוד השקעות הון, רשאית לפנות למנהל רשות המסים בבקשה לקבלת אישור מראש, לא יאוחר מתום שישה חודשים מתום שנת הבחירה, על כך שמפעל אשר בבעלותה או מפעל אשר בכוונתה להקים או להרחיב ממלא אחר התנאים האמורים בהגדרת "מפעל תעשייתי" או בסייגים של ההגדרה "מפעל קשור".

 

 

12.     הודעה על החלת הוראות מפעל מועדף

 

חברה המבקשת להחיל עליה את הוראות תיקון 68 לחוק העידוד (מפעל מועדף) ובכך לוותר על ההטבות הקודמות מכוח נוסח החוק הישן, צריכה לשלוח הודעה (באמצעות טופס 908) לא יאוחר מן המועד הקבוע להגשת הדוח השנתי (לפי פרשנות רשות המסים, מדובר במועד אשר נקבע בפקודה ללא אורכות) וההודעה תחול לגבי שנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדוח ואילך, בלא זכות חזרה ממנה. לפיכך, לגבי חברה אשר טרם מסרה הודעה זאת לגבי שנת המס 2011 ומעוניינת להחיל את ההטבות החדשות בשנת המס 2012, צריכה לשלוח את ההודעה לכל המאוחר עד ליום 31.5.2012. 

 

 

13.     חישוב נפרד

 

הודעה על תביעת בני זוג לביצוע חישוב נפרד של המס על הכנסתם עד לסכום התקרה (בשנת 2011 סכום של 47,760 ש"ח).  תימסר לפקיד השומה חודש לפחות לפני תחילתה של התקופה אשר בעדה נתבע החישוב הנפרד של המס, אלא אם שוכנע פקיד השומה כי לא ניתן היה למסור את ההודעה עד למועד האמור, או אז ניתן למוסרה במועד אחר. דהיינו, יש להודיע את ההודעה לגבי שנת המס 2012 עד ליום 30 בנובמבר 2011.

 

 

14.     דוח מאוחד לצרכי מס לפי חוק לעידוד התעשיה

 

"חברת אם" כהגדרתה בחוק לעידוד התעשיה (מיסים), רשאית להגיש דוח מס מאוחד עם חברות בנות אשר בשליטתה, בכפוף לאמור בפרק ו' לחוק, בתנאי שהחברות הודיעו לפקיד השומה בכתב תוך שנת המס לגביה מוגש דוח המס המאוחד הראשון על כוונתן לעשות כן (ניתן לבקש דוח מאוחד רק החל משנת המס השלישית שלאחר השגת השליטה) לפיכך, מי שזכאי לדוח מאוחד ורוצה להחיל זאת לראשונה בשנת המס 2011, צריך להודיע עד ליום 31 בדצמבר 2011.

 

 

15.     בחירה במסלול מס בשיעור 10% על השכרת דירת מגורים

 

יחיד אשר מעוניין לבחור במסלול המס בשיעור 10% לגבי שנת המס 2011, נדרש לשלם את המס בגין ההכנסה מדמי שכירות עד ליום 30 בינואר 2012, אלא אם כן שילם בשנת 2011 מקדמות על פי סעיף 175 לפקודה.

 

 

16.     חובת דיווח ותשלום מקדמת מס בגין רווח (הפסד) הון

 

במכירת נכס הון, אשר אינו נייר ערך סחיר (ואינו זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין) - הדיווח ותשלום מקדמת המס יתבצע בתוך 30 מיום המכירה (חובת הדיווח הינה גם אם לא נבע רווח מן המכירה).

 

 

17.     חובת דיווח ותשלום מקדמה עד 31/1/12 בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית השנייה של שנת 2011 אשר לא נוכה בגינו מלוא המס במקור

 

על מוכר אשר חייב בהגשת דוח שנתי על פי סעיף 131 לפקודה, חלה חובת דיווח ותשלום מקדמות בגין עסקאות הוניות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה (בישראל או בחו"ל), באותם מקרים בהם לנישום נוצר רווח הון בעת מכירת נייר ערך, אך לא נוכה מלוא המס במקור (לא נוכה כלל או נוכה באופן חלקי).

 

חובת הדיווח ותשלום המקדמה הינה חצי שנתית ונקבעה לתאריכים 31 ביולי ו-31 בינואר של כל שנת מס בגין מכירה של ניירות ערך בששת החודשים אשר קדמו לחודש שבו חל יום הדיווח. לפיכך, יש להגיש את הדיווח החצי שנתי השני של שנת 2011 על רווחי הון ממכירת ניירות ערך סחירים עבור החודשים יולי עד דצמבר 2011, לא יאוחר מיום 31 בינואר 2012.

 

 

18.     דיווחים והצהרות על נאמנויות

 

בחודשים מאי ויוני 2008 פורסמו החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 165) הדן בהוראות פרק הנאמנויות, וכן תקנות הקובעות מנגנון לייחוס הכנסות הנאמנות ומתווה של רשות המסים לגבי הסכם מס מוצע בנוגע לנאמנויות קיימות אשר הוקמו לפני יום 1 בינואר 2006.

 

חובת הדיווח השנתי הוחלה, בעיקרון, רק על נאמן בנאמנות או על יוצר או נהנה אשר בחר להיות בר השומה ובר החיוב, כאשר באופן עקרוני לגבי יוצר ונהנה תושבי ישראל הומרה חובת הדיווח השנתי בחובת הודעה בלבד, וזאת לגבי הכנסות אשר הופקו מיום 1 בינואר 2006 ואילך (גם לגבי נאמנויות אשר הוקמו לפני המועד האמור).

 

 

19.     חובת הגשת דוח שנתי מקוון ליחיד

 

במסגרת תיקון 161 לפקודה נקבעה חובת הגשת דוח מס לשנת המס 2008 ואילך באופן מקוון (באמצעות מערכת מחשב של רשות המיסים (שע"מ) או באמצעות האינטרנט) על ידי יחיד, החייב בהגשת דוח מס ושהייתה לו במהלך שנת המס המדווחת הכנסה מעסק, ממשכורת, או מחקלאות. בשלב זה יחידים מהסוגים הבאים לא נדרשים להגיש את הדוח באופן מקוון (אך לא מחובת הגשת דוח שנתי, כעולה מהפקודה): (1) ישראלים בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל, המתחייבים במס בהתאם להוראות סעיף 67א לפקודה; (2) תושבי חוץ;

 

·  פטור מהגשת דוח שנתי מקוון לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות

ביום 18 ביולי 2010 פורסמו תקנות המעניקות פטור מהגשת דוח מקוון (לגבי שנת המס 2009 ואילך) במקרים הבאים, אך למעט מקרים שבהם עסקינן ביחיד אשר הינו בעל שליטה, כהגדרתו בפקודה או מי שהגיש תביעה לקבלת מס הכנסה שלילי:

 

(א)     יחידים אשר הכנסתם השנתית (מחזור או משכורת) וגם הכנסת בן זוגם מעסק, מחקלאות, ממשלח יד ומעבודה אינה עולה על 76,710 ש"ח לכל אחד, ובתנאי כי ההכנסה השנתית החייבת של היחיד אינה עולה על 76,710 ש"ח ואם יש לו בן זוג - הכנסתם החייבת של בני הזוג אינה עולה על 153,420 ש"ח (הסכומים הנ"ל מעודכנים לשנת המס 2010 וטרם פורסם עדכון לגבי שנת 2011);

 

(ב)     יחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה;

 

יודגש, כי ההקלה האמורה פוטרת יחידים כאמור מחובת הגשת דוח מקוון, אך לא מחובת הגשת הדוח השנתי, כעולה מהפקודה.

  

20.     חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין

 

הודעה על ביצוע הקצאה באיגוד מקרקעין, כמשמעותה בהגדרת "פעולה באיגוד" תימסר בתוך 30 ימים מיום ההקצאה, בהתאם לסעיף 75(ג) לחוק מיסוי מקרקעין.

  

21.     דיווח שנתי על ניכויים (טפסי 126+856) באופן מקוון בלבד

 

סעיף 166 לפקודה קובע כי החל משנת המס 2007 יוגשו דוחות ניכויים שנתיים (ממשכורת ושכר עבודה - טופס 126; מתשלומים אשר אינם משכורת ושכר עבודה - טופס 856) באופן מקוון בלבד. המועד החוקי להגשת הדוחות לשנת 2011 הינו עד 30 באפריל 2012. רשות המסים לא מקבלת יותר דוחות ניכויים שנתיים המוגשים באופן ידני או ממוכן (על גבי דיסקטים או תקליטורים).

  

22.     הפיכת חברה ל"חברה משפחתית"

         

בהתאם להוראות סעיף 64א לפקודה בקשה להכרה כחברה משפחתית לצרכי מס תוגש לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס (עד ליום 30 בנובמבר 2011 לחברות אשר בשנת המס 2012 תהינה משפחתיות), או תוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה (לגבי חברות חדשות).

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

דף הביתהדפסהמפת האתר