אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

הגבלת ההוצאות המותרות בהפקדות לקופ''ג בגין בעלי מניות

הגבלת ההוצאות המותרות בהפקדות לקופ''ג בגין בעלי מניות

 

תאריך: 20 בדצמבר 2007

 

 

 

 

הגבלת ההוצאות המותרות בהפקדות לקופ"ג בגין בעלי מניות

 

הרינו מוצאים לנכון, לאור חשיבות הנושא, לרענן את הוראות סעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") אשר אוסר ו/או מגביל ניכוי הוצאות אשר הוציאה חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם עבור "בעל שליטה" שהוא "חבר" בה.

 

בחוזר זה יוצגו בהרחבה הנושאים להלן:

א.                עקרונות לקביעת יחיד כ"חבר בעל שליטה" ולקביעת חברה כ"חברה בשליטתם של
עד חמישה בני אדם" לעניין תחולת הוראות סעיף 32(9) לפקודה.

ב.                 סיכום הוראות סעיף 32(9) לפקודה ביחס לסכומים המופקדים בקופות גמל על ידי
חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם עבור "בעל שליטה" שהוא "חבר" בה.

1.       חבר בעל שליטה בחברה בשליטתם של עד חמישה בני אדם

1.1     "חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם"

חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם הנה חברה אשר חמישה בני אדם או פחות מזה, ביחד, שולטים בה שליטה ישירה או עקיפה, מחמת העובדה שביחד הם:

1.1.1       מחזיקים או זכאים לרכוש את רובו של הון המניות (למעלה מ- 50%).

 

1.1.2       מחזיקים או זכאים לרכוש את רובו של כוח ההצבעה (למעלה מ-
50%).

 

1.1.3       מחזיקים או זכאים לרכוש את רוב הזכויות לרווחים (למעלה מ-
50%).

 

בעמ"ה 63/67 מען אגודה שיתופית מיסודם של חיילים משוחררים בע"מ נ' פ"ש, נקבע כי הוראות סעיף 32(9) לפקודה חלות גם על "חברת מעטים" וגם על חברה שיש לציבור עניין ממשי בה כגון חברה אשר נסחרת בבורסה, ובלבד שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם.

 

1.2     "בעל שליטה"

1.2.1      בעל שליטה הנו יחיד המחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם
קרובו
באחת מאלה:

1.2.1.1    ב- 10% לפחות מהון המניות.

1.2.1.2    ב- 10% לפחות מכוח ההצבעה.

1.2.1.3    בזכות להחזיק או לרכוש 10% לפחות מהון המניות או
             מכוח  ההצבעה.

1.2.1.4    בזכות לקבל 10% לפחות מן הרווחים.

1.2.1.5    בזכות למנות מנהל.

1.3     "קרוב"

1.3.1              קרוב הנו בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג ובן-זוגו של כל אחד מאלה.

1.3.2              עמדת נציבות מס הכנסה המתבססת על פסיקת בית המשפט העליון
בע"א 6357/99 יוסף שלם ואח' – גם בן-זוג אשר אינו מחזיק בכל זכויות שהן ייחשב לבעל שליטה, וזאת אם "קרובו" מחזיק בזכויות כאמור.

1.4     "חבר"

1.4.1      חבר הנו יחיד בעל שליטה אשר יש לו בחברה, לבדו או יחד עם בן-
זוגו, או שיש לבן-זוגו, במישרין או בעקיפין, כל אחת מאלה:

1.4.1.1    לפחות 5% מהון המניות.

1.4.1.2    לפחות 5% מכוח ההצבעה.

1.4.1.3    לפחות 5% מן הזכות להחזיק או לרכוש את הון המניות או
 את כוח ההצבעה.

1.4.1.4    לפחות 5% מן הזכות לרווחים.

               לעניין זה, אין להביא בחשבון את זכויותיו של בן-הזוג אשר
               נרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה.

1.5     דגשים

1.5.1       כאשר בוחנים אם יחיד הנו חבר בעל שליטה, יש לבחון תחילה האם
היחיד הנו בעל שליטה לפי ההגדרה האמורה לעיל. רק לאחר שנקבע כי היחיד הנו בעל שליטה, יש לבחון האם הוא גם חבר לפי ההגדרה האמורה לעיל.

1.5.2      הוראות הסעיף חלות רק על בעל שליטה שהוא גם חבר. הוראות
הסעיף לא חלות על בעל שליטה שהוא לא חבר.

1.5.3      יש לשים לב כי בבחינת בעל שליטה יש לבדוק את זכויות היחיד יחד
עם קרובו, בעוד שבבחינת חבר יש לבדוק את זכויות היחיד יחד עם בן-זוגו בלבד.

 

דוגמאות לקביעת "בעל שליטה"

1.       יוסי, אשתו ובנו מחזיקים יחדיו ב- 10% ממניות החברה, כאשר יוסי
מחזיק ב- 6%, אשתו מחזיקה ב- 2% ובנו מחזיק ב- 2%.

כל אחד מהם הוא בעל שליטה, מכיוון שכל אחד מהם מחזיק יחד עם קרוביו ב- 10% ממניות החברה.

2.      צחי, צביקה ואופיר הם אחים, ובנו של אופיר – אליעזר, מחזיקים יחד ב- 10% ממניות החברה.

כל אחד מהם הוא בעל שליטה, מכיוון שצחי וצביקה הם קרובים של אופיר, ואליעזר אף הוא קרובו של אופיר. מכאן, שכל אחד מהם מחזיק יחד עם קרוביו ב- 10% ממניות החברה.

3.      ארז שכיר בחברה שלגלית אשתו יש 10% ממניותיה.

ארז בעל שליטה מכיוון שבת-זוגו מחזיקה 10% ממניות החברה, וזאת על-אף העובדה שארז אינו מחזיק כלל במניות החברה.

 

דוגמאות לקביעת "חבר"

1.       צחי, צביקה ואופיר הם אחים המחזיקים ביחד ב- 10% ממניות החברה.
צחי מחזיק ב- 2% ואשתו מחזיקה ב- 3%.

צחי הוא בעל שליטה כי מחזיק יחד עם קרוביו (האחים) 10% ממניות החברה. צחי הוא גם חבר מכיוון שבעל שליטה שמחזיק יחד עם בן-זוגו ב- 5% ממניות החברה נחשב לחבר. אם מניות אשתו היו נרכשות על-ידה לפני נישואיה או היו מתקבלות לידיה בירושה בכל מועד שהוא – צחי לא היה חבר.

2.      לאבי יש את הזכות למנות מנהל בחברה. אשתו מחזיקה ב- 5% ממניות
החברה.

אבי הוא בעל שליטה מכיוון שיש לו את הזכות למנות מנהל. בנוסף, אבי הוא חבר שהרי הוא בעל שליטה שלבת-זוגו יש 5% ממניות החברה.

 

2.       איסור ו/או הגבלת הוצאות בקופות גמל - סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה

סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה קובע כי סכומים אשר הופקדו בקופות גמל על-ידי חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם (להלן: "החברה") עבור בעל שליטה שהוא חבר בה (להלן: "החבר") – לא יותרו בניכוי, למעט סכומים אשר הופקדו בקופות גמל לפיצויים או בקופות גמל לקצבה בשיעורים ובתנאים אשר נקבעו בתקנות עד לסכום של 10,220 ₪ לשנה (בשנת המס 2007), ולמעט סכומים שהופקדו בקרן השתלמות עד לסכום של 4.5% מן המשכורת הקובעת של החבר.

 

מלשון הסעיף ניתן ללמוד כי הסכומים הבאים לא יותרו לחברה בניכוי:

1.       כל הסכומים אשר הופקדו עבור החבר בקופות גמל לתגמולים.

2.       סכומים שהופקדו עבור החבר בקופות גמל לפיצויים או בקופות גמל לקצבה
מעל לסכום שנתי של 10,220 ₪.

3.       סכומים אשר הופקדו עבור החבר בקרנות השתלמות לשכירים מעל לסכום
שנתי של 4.5% ממשכורתו הקובעת כהגדרתה בסעיף 3(ה) לפקודה.

 

2.1     הפקדות בקופות גמל לפיצויים

כאמור, החברה רשאית לנכות כהוצאה לצורכי מס סכומים אשר הופקדו עבור החבר בקופות גמל לפיצויים, ובלבד שהסכום אשר יותר בניכוי לא יעלה על 10,220 ₪ לשנה.

 

דוגמא

חברה מעסיקה חבר ועובד אחר שאינו חבר. המשכורת השנתית של כל אחד מהם בשנת 2006 הסתכמה לסך של 180,000 ₪. החברה הפקידה עבור כל אחד מהם סכום של 15,000 ₪ בקופת גמל לפיצויים.

 

פתרון

1.      לפי סעיף 17(5) לפקודה, החברה רשאית לנכות כהוצאה לצורכי מס
סכום שנתי של 15,000 = 180,000*8.333%.

2.      מכאן, שכל הסכום בסך של 15,000 אשר הופקד עבור העובד שאינו חבר
יותר לחברה בניכוי.

3.      אולם, סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה מטיל מגבלה על הסכום אשר יותר
בניכוי לחברה בשל הפקדה עבור החבר, וקובע תקרה של 10,220 ₪. מכאן, שמתוך הסכום בסך של 15,000 שהופקד עבור החבר, רק סכום של 10,220 יותר בניכוי ואילו יתרת הסכום בסך של 4,780 (10,220 – 15,000) לא יותר בניכוי. 

 

2.2     הפקדות בקופות גמל לקצבה

כאמור, החברה רשאית גם לנכות כהוצאה לצורכי מס סכומים אשר הופקדו עבור החבר בקופות גמל לקצבה, ובלבד שהסכום אשר יותר בניכוי לא יעלה על 10,220 ₪ לשנה.

לפי התקנות, החברה רשאית להפקיד בקופות גמל לקצבה שיעור של עד 15.833% ממשכורתו של החבר (8.333% ע"ח פיצויים ו- 7.5% ע"ח תגמולים), אך ההוצאה אשר תותר לה בניכוי לא תעלה על 10,220 ₪ לשנה.

 

דוגמא א - הפקדת מלוא השיעור של 15.833%

כדי לחשב את המשכורת המקסימאלית של החבר שניתן לבטחה בקופת גמל לקצבה ושכל הפקדת החברה בשיעור של 15.833% תותר לה בניכוי, יש לבצע את החישוב הבא:

1.       הסכום המותר בניכוי לחודש – 852 = 10,220/12.

2.       המשכורת המקסימאלית החודשית – 5,381 = 854/15.833%.

3.       המשכורת המקסימאלית השנתית – 64,572 = 5,381*12.

 

דוגמא ב - הפקדה למרכיב התגמולים בלבד בשיעור של 5%

כדי לחשב את המשכורת המקסימאלית של החבר שניתן לבטחה בקופת גמל לקצבה ושכל הפקדת החברה בשיעור של 5% למרכיב התגמולים בלבד תותר לה בניכוי, יש לבצע את החישוב הבא:

1.       הסכום המותר בניכוי לחודש – 852 = 10,250/12.

2.       המשכורת המקסימאלית החודשית – 17,040 = 852/5%.

3.       המשכורת המקסימאלית השנתית – 204,480 = 17,040*12.

 

דוגמא ג - הפקדה למרכיב התגמולים בלבד בשיעור של 7.5%

כדי לחשב את המשכורת המקסימאלית של החבר שניתן לבטחה בקופת גמל לקצבה ושכל הפקדת החברה בשיעור של 7.5% למרכיב התגמולים בלבד תותר לה בניכוי, יש לבצע את החישוב הבא:

1.       הסכום המותר בניכוי לחודש – 852 = 10,220/12.

2.       המשכורת המקסימאלית החודשית – 11,360 = 852/7.5%.

3.       המשכורת המקסימאלית השנתית – 136,320 = 11,360*12.

 

אם כך, ניתן לחשב את המשכורת המקסימאלית של החבר שניתן לבטחה בקופות גמל לקצבה ושכל הפקדת החברה למרכיב התגמולים בלבד תותר לה בניכוי לפי הנוסחה הבאה:

משכורת מקסימאלית = 100 * הסכום הנקוב בסעיף 32(9)(א)(2) לפקודה

                                                             (5%-7.5% * 12)

2.3     הפקדות בקרנות השתלמות

החברה רשאית לנכות כהוצאה לצורכי מס גם סכומים אשר הופקדו עבור החבר בקרנות השתלמות, ובלבד שהסכום שיותר לה בניכוי לא יעלה על 4.5% ממשכורתו הקובעת של החבר כהגדרתה בסעיף 3(ה) לפקודה.

 

"משכורת קובעת"

המשכורת הקובעת של החבר הנה הכנסתו מעבודה הכוללת בין היתר גם את המרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספות יוקר, תוספות לעניין חישוב הפנסיה לרבות דמי הבראה ועוד.

אולם, משכורתו הקובעת של החבר אינה כוללת תשלומים אשר ניתנו לחבר לשם כיסוי הוצאותיו, כגון: החזר הוצאות רכב, קצובת נסיעה, ביגוד ועוד, וכן אינה כוללת שכר עבודה בגין שעות נוספות, פרמיות, פריון עבודה, תשלומים בשל מאמץ מיוחד, אירוע מסוים ומתן שירות חד פעמי למעביד.

בכל מקרה, משכורתו הקובעת של החבר לא תעלה על סכום של 15,712 ₪ לחודש (בשנת המס 2007). 

 

דגשים ומסקנות

1.      ההוצאה המקסימאלית החודשית אשר תותר לחברה בניכוי בשל הפקדת
סכומים בקרן השתלמות עבור החבר הנה 707 = 15,712*4.5%. מכאן, שההוצאה המקסימאלית השנתית שתותר לה בניכוי הנה 8,484 = 707*12.

2.       סכומים אשר הופקדו בקרן השתלמות והעולים על 4.5% אך שאינם
עולים על 7.5% ממשכורתו הקובעת של החבר אינם חייבים במס בידי החבר במועד ההפקדה, שהרי לפי הוראות סעיף 3(ה) לפקודה, תקרת הסכום להפקדת מעביד בקרן השתלמות עבור העובד ושאינה חייבת במס בידיו במועד ההפקדה הנה 7.5% מהמשכורת הקובעת. מומלץ אם כך להפקיד את השיעור המלא של 7.5% ע"ח החברה ו- 2.5% ע"ח העובד. סכומים אלה אף יהוו "הפקדה מוטבת" שבגינה הרווחים יהיו פטורים ממס[1]
. 

 

2.4     סייגים להחלת הוראות סעיף 32(9) לפקודה

סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה קובע בין היתר כי הוראות הסעיף יחולו גם לגבי חבר אשר טרם חלפו שנתיים מיום שחדל להיות חבר.

דהיינו, גם לאחר שהחבר פסק מלהיחשב ככזה מכל סיבה שהיא אך המשיך לעבוד בחברה כעובד רגיל לכל עניין ודבר, ימשיכו לחול על החברה כל הוראות הסעיף וזאת לתקופה של שנתיים מיום שחדל להיות חבר והפך לעובד רגיל כאמור. מכאן, שבחלוף שנתיים ימים מיום שהחבר פסק מלהיחשב ככזה לא יחולו על החברה המגבלות אשר נקבעו בסעיף, והיא תהא זכאית לדרוש כהוצאה לצורכי מס את הסכומים המופקדים בקופות גמל עבורו כפי שדורשת לגבי כל עובד רגיל אחר אשר אינו חבר בה.  

 

2.5     תשלומי השלמה בלתי קבועים ותשלומי פיגורים בגין פיצויים

תשלומי השלמה בלתי קבועים ותשלומי פיגורים של חברה בשל חבר יותרו לה בניכוי לצורכי מס החל משנת המס 1976 ובהתאם לכל הכללים שנקבעו מכוח סעיף 17(5) לפקודה. אולם, גובה המשכורת אשר לפיה יש לחשב את מחויבות החברה עבור החבר לא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף 32(9)(א)(2) לפקודה כפי שהוא במועד החישוב (בשנת המס 2007 – 10,220 ₪ לשנה), ובכפוף לעובדה כי לא נדרשו הוצאות בגין הפקדות בקופות גמל לקצבה עד התקרה הקבועה בסעיף. 

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון1. ראה חוזר משרדנו בענין קרן השתלמות מיום 4 בדצמבר 2007.

דף הביתהדפסהמפת האתר