אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים דיני עבודה

ביטוח פנסיוני מקיף במשק

ביטוח פנסיוני מקיף במשק

תאריך: 17 בינואר 2008

 

 

ביטוח פנסיוני מקיף במשק

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 30 בדצמבר 2007 שר התמ"ת עשה שימוש בסמכותו וחתם על צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק (להלן: "הצו"), אשר מרחיב את תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק, מיום 19 בנובמבר 2007.

צו ההרחבה הנ"ל יחול על כל העובדים והמעבידים בישראל, החל מיום 1 בינואר 2008.

 

 

1.              חובת הביטוח הפנסיוני המקיף

 

1.1     כל עובד, אשר אין לו הסדר פנסיוני מיטיב, אשר מועסק או שיועסק בכל מקום
עבודה, יהא זכאי להיות מבוטח בהתאם לצו ולבחור, בהודעה בכתב למעסיקו, בפרק הזמן המפורט להלן, בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות, באותה קופה או בקופה אחרת:

1.1.1              עובד אשר יתחיל לעבוד לאחר 1 בינואר 2008  – 60 יום מיום תחילת
עבודתו
;

1.1.2              עובד אשר מועסק 9 חודשים ויותר לפני מועד כניסתו לתוקף של הצו
– לכל המאוחר ביום 1 בפברואר 2008.

1.1.3              עובד אשר מועסק פחות מ- 9 חודשים לפני 1 בינואר 2008 – 60 יום
לפני מועד זכאותו כמפורט בסעיף 4 להלן.

 

1.2          עובד אשר לא הודיע למעסיקו בכתב על בחירתו בפרק הזמן המפורט לעיל, על
הקופה אשר בה בחר להיות מבוטח כאמור לעיל, יבטח אותו המעסיק מהמועד בו קמה לו זכאותו כאמור להלן בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

 

 

2.              תחולת הוראות הצו

 

הצו יחול על כל עובד המועסק או אשר יועסק בכל מקום עבודה, למעט עובד אשר מתקיים לגביו אחד מן התנאים המפורטים בסעיפים 2.1 עד 2.5 (לעיל ולהלן: "הסדר פנסיה מיטיב") ובסעיפים 2.6 ו- 2.7 להלן, ובכפוף לסייגים הקבועים בהם:

 

2.1          עובד אשר מבוטח או אשר מעבידו מחוייב לבטחו, בהתאם להסכם קיבוצי ו/או
הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או מנהג או נוהג ו/או צו הרחבה ו/או דין, כך ששיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות לקרן הפנסיה, עומד לכל הפחות על 17.5% משכר העובד.

 

2.2          עובד אשר מבוטח ו/או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני,
בהסדר ביטוחי הכולל ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה בקופת ביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי הפיטורים, ובלבד שחלק המעסיק לתגמולים אינו נופל מ- 5% משכר העובד, חלק המעסיק לפיצויי פיטורים אינו נופל מ- 5% משכר העובד וחלק העובד לתגמולים אינו נופל מ- 5% משכר העובד.

 

2.3          עובד אשר מבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, כך
ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 11.5% משכרו, 5.5 תגמולי עובד ו- 6% תגמולי מעביד, או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה. במקרה כאמור על המעביד תחול חובת העברת רכיב "פיצויי הפיטורים", בהתאם לשיעורים, למועדים ולשכר המפורטים בסעיף
4.4 להלן. לגבי עובד אשר ביום 1 בינואר 2008, מועסק 9 חודשים ויותר, העברת רכיב "פיצויי הפיטורים" תחל ביום 1 בינואר 2008.

 

2.4          עובד אשר מבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני,
לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב ביניהם), כך ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 10% משכרו, 5% תגמולי עובד ו- 5% תגמולי מעביד. במקרה כאמור על המעביד תחול חובת העברת רכיב "פיצויי הפיטורים", בהתאם לשיעורים, למועדים ולשכר המפורטים בסעיף
4.4 להלן. לגבי עובד אשר ביום 1 בינואר 2008, מועסק 9 חודשים ויותר, העברת רכיב "פיצויי הפיטורים" תחל ביום 1 בינואר 2008.

 

2.5          עובד אשר מבוטח או שמעבידו מחוייב לבטחו מכוח צו לבטוח פנסיוני בפנסיה
תקציבית בתוכנית המעניקה לעובד זכות לפנסיית זקנה, וכיסויים למקרה מוות ונכות, המשולמת על ידי המעביד, בין במישרין ובין באמצעות קופת גמל כשלם, ובלבד שמדובר בהסדר המיטיב על ההסדר הקבוע בצו.

 

2.6          עובד אשר פרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה.

 

2.7          עובד אשר טרם מלאו לו באישה 20 שנים ובגבר 21 שנים. בהגיע העובדים לגיל
האמור, יחולו עליהם הוראות הצו, תוך שתילקח בחשבון, לענין חישוב תקופת ההמתנה, תקופת עבודתם טרם הגיעו לגיל האמור.

 

הצו יחול גם על עובד אשר מלאו לו 50 ואשר אין לו הסדר פנסיה מיטיב. אולם עובד כאמור יהא רשאי להצטרף לפי בחירתו לקופת גמל בהסדר קצבתי או הוני ו/או שילוב ביניהם.

 

 

3.              דגשים והבהרות

 

3.1          אין בהוראות הצו כדי לפגוע בזכויות עובדים אשר חל עליהם הסדר פנסיה
מיטיב.

 

3.2          במקרה אשר בו שיעור ההפרשות לתגמולים, חלק העובד וחלק המעביד, נמוכים
מן השיעורים אשר בטבלה שבסעיף
4.4 להלן, ההגדלה של שיעורים אלה, תעשה בהתאם לשיעורים ולמועדים המפורטים בטבלה. האמור יחול גם במקרה אשר בו שיעור ההפרשות לפיצויי פיטורים נמוך מן הקבוע בטבלה.

 

3.3          אין בהוראות הצו כדי לפגוע מזכותו של עובד אשר מופרשים בגין רכיבי שכר
שאינם פנסיוניים, כספים לקופת גמל ו/או שמופרשים בגין שכרו כספים לקרן השתלמות ו/או לקופת גמל לעצמאים ו/או לכל ביטוח אחר אשר אינו ביטוח פנסיוני.

 

 

4.              חובת הביטוח הפנסיוני

 

בכפוף לאמור לעיל תחול חובת הביטוח הפנסיוני בתנאים המפורטים להלן:

 

4.1          עובד יבוטח בביטוח פנסיוני כמפורט בסעיף 1 לעיל.

 

4.2          השכר המבוטח של העובד אשר בגינו תבוצע ההפרשה יהא שכר העובד ורכיביו
כמשמעותם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים , עד לתקרה המפורטת בסעיף 4.3 להלן.

 

4.3          חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע
במשק לפי הנמוך שבהם.

 

4.4          ההפרשות מן השכר ישולמו מידי חודש בחודשו בשיעורים המפורטים להלן:

 

החל מיום... ואילך

הפרשות

מעביד

הפרשות

עובד

הפרשות המעביד

לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

 

 

 

4.5          בכפוף לאמור בסעיף 4.6 להלן, עובד יהא זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע
ההפרשות כמפורט בסעיף 4.4 לעיל, מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה (להלן: "
תקופת המתנה"). עובד אשר יתקבל לעבודה כאשר הוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהא זכאי לביצוע הפרשות החל מן היום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס לפי המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת המתנה.

 

4.6          עד ליום 31 בדצמבר 2008 , תהא תקופת ההמתנה כהגדרתה לעיל, בת 9
חודשים והחל מיום 1 בינואר 2009 תקופת ההמתנה תהא בת 6 חודשים כאמור לעיל.

   

4.7          עובד אשר ביום 1 בינואר 2008 מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו
יחל ביום 1 בינואר 2008. כל עובד אשר ישלים 6 חודשי עבודה ויותר ביום 1 בינואר 2009, ביצוע ההפרשות בגינו תחל ביום 1 בינואר 2009.

 

4.8          אין באמור בסעיפים 4.6 ו- 4.7 לעיל כדי לפגוע במועד זכאותו של עובד אשר
התקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני, כמפורט בסעיף 4.5 לעיל.

 

 

 

5.              תשלום לקרן ו/או קופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

 

5.1          תשלום המעביד לפי הוראות הצו לפיצויי פיטורים בשיעורים המפורטים בסעיף
4.4
יבוא במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים (להלן: "החוק"), בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים אשר בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.

 

5.2          ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לאמור בסעיף
5.1
לעיל, אינה ניתנת להחזרה למעביד למעט במקרה בו העובד מושך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה.

 

 

 

6.              השלמת פיצויי פיטורים

 

6.1          מעסיק המפריש בגין פיצויי הפיטורין בהתאם לטבלה אשר בסעיף 4.4 לעיל, או
בשיעורים גבוהים יותר, יהא רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד ל 8.33% (להלן: "
השלמת פיצויי פיטורים") לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה. הסכים או בחר המעסיק לשלם את השלמת הפיצויים לקופה כאמור, בהודעה בכתב לקופה ועותק לעובד, כך שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו במקום פיצויי פיטורים כאמור בסעיף 14 לחוק, בתנאים המפורטים בסעיף 5.1 לעיל בהתאמה, אזי כספי השלמת פיצויי הפיטורים לא יהיו נתונים להחזרה למעסיק כמפורט בסעיף 5.2 לעיל.

 

6.2          מעסיק אשר לא העביר תשלומי השלמת פיצויי פיטורים באופן שוטף כאמור
לעיל, ישלם לעובד הזכאי להם את השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם להוראות החוק, בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו תשלומים כאמור.

 

6.3          בכפוף לאמור בסעיף 6.1  לעיל, בחר המעסיק בהחלת הוראות סעיף 14 לחוק על
תשלום השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים אשר נצברו בקופת גמל אישית לפיצויים או בקופת גמל לקצבה ככל שהופרשו בהתאם לסעיף
6.1 לעיל, לרבות בסיום עבודה במקרה של זכאות לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה.

 

 

 

6.4          בכפוף לאמור בסעיף 6.1 לעיל, בחר המעסיק לשלם את השלמת פיצויי
הפיטורים אך לא בחר בהחלת סעיף 14 לחוק על תשלום השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים אשר נצברו לזכותו, במועד קרות אירוע המזכה בפיצויי פיטורים ובנוסף ישלם לעובד את יתרת חוב הפיצויים בהתאם להוראות החוק, הן בגין התקופה בה העביר את השלמת פיצויי הפיטורים כאמור והן בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו התשלומים להשלמת פיצויי הפיטורים.

 

6.5          לא העביר המעסיק תשלומי השלמת פיצויי פיטורים, ישלם המעסיק לעובד את
השלמת הפיצויים כאמור בסעיף 6.2
לעיל, במועד קרות אירוע המזכה בפיצויי פיטורים. עובד אשר לא יהא זכאי לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה, בשל כך שלא נצבר לטובתו מינימום מזכה בקצבה, יהא זכאי אף הוא לתשלום כאמור בסעיף זה.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר