אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

בג''צ 1878/09 עו''ד ענת ארז ולהב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים נ' שר האוצר ואח' - ניכוי הוצאות אש''ל

בג''צ 1878/09 עו''ד ענת ארז ולהב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים נ' שר האוצר ואח' - ניכוי הוצאות אש''ל

 

תאריך: 10 באוגוסט 2011

 

 

 

 

בג"צ 1878/09 עו"ד ענת ארז ולהב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים נ' שר האוצר ואח' - ניכוי הוצאות אש"ל

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נתן בג"צ הוראה לשר האוצר לקבוע סכומים מעודכנים לצורך ניכוי הוצאות אש"ל בתקופה שמיום 1 במרץ 2009 ועד ליום 31 בדצמבר 2010.

 

 

1.       רקע עובדתי

 

תקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 (להלן: "התקנות") קבע הגבלות מסוימות לגבי ניכוי הוצאות בשל ארוחת בוקר, ארוחת צהרים, או ארוחת ערב (להלן: "אש"ל"). התקנה מבחינה בין מספר קטגוריות של נישומים, וקובעת מגבלות ותנאים שונים לגבי שיעורי הוצאות האש"ל המותרות בניכוי ביחס לכל קטגוריה. בנוסף, התקנה מסמיכה את שר האוצר לקבוע, מעת לעת, שיעורים מירביים להוצאות אש"ל אשר נישום רשאי לנכותן מהכנסתו החייבת במס הכנסה.

 

בקביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)(הוצאות אש"ל בארץ), התשמ"ג-1983 עשה שר האוצר שימוש בסמכות זאת בקובעו סכומים כדלקמן (בש"ח):

 

 

ארוחת בוקר

ארוחת צהריים

ארוחת ערב

לגבי נישומים שהוכיחו הוצאותיהם באמצעות קבלות

1

4

2

אם לא הוגשו קבלות, אך נוהל רישום לפי קביעת הנציב על פי תקנה 6 לתקנות

1

3

1

 

 

סמכות זו של שר האוצר נזנחה והסכומים הנ"ל לא עודכנו במשך כחצי יובל שנים. עקב כך, במהלך תקופה זאת, לא התאפשר למשלמי המס בישראל, הלכה למעשה, לנכות הוצאות אש"ל בסכומים ריאליים מהכנסתם החייבת לצורכי מס. בעניין זה הוגשה עתירה לבג"צ.

 

בג"ץ הורה לשר האוצר להפעיל את סמכותו ולקבוע סכומים מירביים מעודכנים לצורך ניכוי הוצאות אש"ל, במסגרת התקנה (כניסוחה קודם לביטולה ביום 1 בינואר 2011), ולהתיר את ניכויין לפי הסכומים המעודכנים בתקופה שמיום 1 במרץ 2009 ועד ליום 31 בדצמבר 2010 מן ההכנסה החייבת במס על פי תנאי אותה תקנה.

 

 

2.       טענות הצדדים

 

          2.1     טענות המדינה

 

ראשית, העתירה לוקה בשיהוי. השר הפעיל בשנת 1985 בפעם האחרונה את סמכותו לקבוע סכומים מירביים לצורך ניכוי הוצאות אש"ל. העותרות וציבור הנישומים בכללותו לא הלינו על אי-הפעלת סמכות זו מאז ועד למועד הגשת העתירה בשנת 2009. מחדלם המתמשך של העותרת ושאר הנישומים להשיג על עניין זה מעיד, לגישת המדינה, על זניחה משתמעת של טענותיהם כנגד השר בעניין זה.

 

שנית, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות הביטול") שוללות כיום, על דרך הסרת תקנה 2(3) מן התקנות, את סמכותו של השר לעדכן את סכומי המקסימום לניכוי הוצאות אש"ל גם ביחס לעבר.

 

יצויין, כי בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (להלן: "החוק המבטל") נקבע כי סעיף 32(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") יתוקן, כך שלרשימת ההוצאות אשר ניכויין לא יותר לצורך חישוב ההכנסה החייבת יתווספו "הוצאות אש"ל" – הוצאות אשר הוציא יחיד בשל ארוחותיו, שהוצאו בין במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו, ולמעט הוצאות בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי". משמעות תיקון זה לפקודה היא, כי החל ממועד תחילתו של התיקון, ביום 1 בינואר 2011, הפקודה עצמה שוב אינה מכירה בהוצאות אש"ל כבנות ניכוי לצורך חישוב ההכנסה החייבת במס (תקנות הביטול והחוק המבטל תקראנה להלן: "החיקוקים המבטלים").

 

שלישית, הוצאות אש"ל  הן "הוצאות פרטיות", אשר הפקודה שוללת את ניכויין. על יסוד הנחה זו טוענת המדינה, כי תקנה 2(3) לתקנות טרם ביטולה הותקנה בחריגה מן הסמכות אשר נתנה הפקודה בידיהם של השר וועדת הכספים. משכך, התקנה היתה חסרת תוקף טרם ביטולה, ולפיכך לשר לא היתה אז, ואין כיום, סמכות לקבוע את שיעורי המקסימום לניכוי הוצאות אש"ל. לחילופין טוענת המדינה, כי הואיל והוצאות אש"ל הן על פי טיבן הוצאות פרטיות, הימנעות שרי האוצר לאורך השנים מעדכון סכומי המקסימום לניכויין הינה סבירה.

 

רביעית, קבלת העתירה, באופן שנישומים יוכלו לנכות הוצאות אש"ל אשר הוציאו בשנות המס האחרונות שקדמו להגשת העתירה, בערכים התואמים לאינפלציה מאז 1985, תטיל נטל כספי כבד על קופת המדינה.

 

2.2     טענות העותרות

 

                   העותרות עומדות על עתירתן, ככל שמדובר בשנות המס הקודמות לשנת 2011.

 

לטענת העותרות, תקנה 2(3) לתקנות, על פי טיבה, מטילה על שר האוצר סמכות חובה לעדכן, מעת לעת, את הסכומים המירביים לצורך ניכוי הוצאות אש"ל, כדי שיהא ניתן להפעיל, הלכה למעשה, את מערכת הניכויים בגין הוצאות אש"ל. לחלופין, נטען, כי גם אם סמכות זו הינה סמכות רשות, הרי שהימנעותו של השר מהפעלתה במהלך השנים מאז 1985 ועד היום היא בלתי סבירה עקב האינפלציה הגבוהה, שכן בשל האינפלציה התרוקנו שיעורים אלה מכל תוכן, והמחדל לעדכנם מונע למעשה את האפשרות לממש את זכות הניכוי של הוצאות האש"ל, זכות הנתונה לנישומים על פי דין.

 

לטענת העותרות, משמעות תקנה 2(3) לתקנות הינה כי מוטלת על השר סמכות נמשכת לעדכן את הסכומים המירביים לניכוי הוצאות אש"ל. מאחר שמדובר בסמכות נמשכת, אין לומר כי הליך שיפוטי שננקט כנגד מחדל בהפעלת הסמכות לוקה בשיהוי.

 

עוד מדגישות העותרות, כי על פי תקנות הביטול, מחיקתה של תקנה 2(3) נוגעת להוצאות אשר הוצאו החל מחודש ינואר 2011. משכך, תקנות הביטול לא הביאו לשלילת סמכותו של השר לעדכן את סכומי המקסימום לצורך ניכוי ההוצאות, ככל שמדובר בשנים שקדמו למועד זה.

 

לבסוף, עמדתן של העותרות הינה כי אין לסווג הוצאות אש"ל כהוצאות פרטיות. כך עולה, לטענתן, מדברי חקיקה שונים, המתירים את ניכויין של הוצאות אש"ל במגוון נסיבות.

 

העותרות מוסיפות, כי אין להסכים עם מצב אשר בו רשות מוסמכת מתקינה תקנה, נמנעת מלהפעיל את סמכותה על פיה, ובהמשך, נתלית בטענה שאותה תקנה הינה חסרת תוקף.

 

3.       דיון והכרעה

 

בג"צ קיבל את העתירה ביחס לתקופה אשר קדמה לחיקוקים המבטלים, שתוקפם החל מחודש ינואר 2011.

 

במישור הדיוני נקבע כי אין מקום לדחיית העתירה על יסוד טענת השיהוי.

 

במישור המהותי נקבע כי:

 

ראשית, אין לקבל את טענת המדינה על פיה תקנה 2(3) לתקנות, קודם לביטולה, היתה חסרת תוקף מן הטעם שהוצאות אש"ל הן בגדר הוצאות פרטיות, אשר אינן מותרות בניכוי מעיקרא. הוראת תקנה 2(3) לתקנות, המניחה כי הוצאות אש"ל הן ברות-ניכוי, אינה חורגת ממסגרת החוק המסמיך (הפקודה). תקנה 2(3) לתקנות מאפשרת ניכוי חלקי של הוצאות אש"ל אשר הינן "הוצאות מעורבות" כך שיותרו בניכוי רכיבי הוצאה "עסקיים" בלבד. לשם כך, נקבעו בתקנה תנאים שונים המצמצמים את היקף הניכוי.

 

שנית, הן לשונה של תקנה 2(3) לתקנות, והן תכליתה המהותית, מלמדות, כי על השר מוטלת חובה להפעיל את סמכותו לקבוע, מעת לעת, סכומי מקסימום עדכניים לניכוי הוצאות אש"ל. הימנעות זאת של השר כאמור, לוקה בפסול מינהלי, ואף הסבה פגיעה שלא כדין בזכויות הקנייניות של הנישומים. הותרת הסכומים המירביים לצורך העניין בלא שינוי מאז שנת 1985 הפכה את מנגנון הניכוי לבלתי מעשי ולבלתי רלבנטי. אי-הפעלת סמכות העדכון כאמור מהווה פגיעה מהותית בעקרון מס האמת, העומד ביסוד דיני המס. לפיכך, עומדת לנישומים זכות לסעד כנגד פגיעה זאת, אשר עיקרו בתיקון הפגם של אי-הפעלת הסמכות כדין.

 

שלישית, ביטול התקנה לא הפקיע את סמכות השר, על פי התקנה שבוטלה, לקבוע שיעורים מירביים לצורך ניכוי הוצאות אש"ל מן ההכנסה החייבת ביחס לעבר.

 

לאור האמור לעיל, בג"צ קבע כי על השר להפעיל את סמכותו ולקבוע סכומים מירביים מעודכנים לצורך ניכוי הוצאות אש"ל, במסגרת תקנה 2(3) לתקנות כניסוחה קודם לביטולה, ולהתיר ניכוי של הוצאות אש"ל, אשר הוצאו בתקופה שמיום הגשת העתירה 1 במרץ 2009 ועד ליום 1.1.2011 (מועד כניסתם לתוקף של החיקוקים המבטלים), מן ההכנסה החייבת במס על פי תנאי אותה תקנה.

 

4.       המלצות

 

לאור האמור בפסק הדין ולאחר ששר האוצר יקבע סכומים מעודכנים לצורך ניכוי הוצאות אש"ל, מומלץ להיערך להגשת דוחות מתוקנים/מעודכנים לשנת המס 2009 ו-2010. בחברות עם מצבת כח אדם גדולה המקבלים החזר בגין הוצאות אש"ל אשר עד כה תואמו כהוצאות עודפות, עדכון הסכומים הנ"ל יכול להביא לחסכון/החזר מס גדול. עדכון זה משמעותי במיוחד בחברות בהפסדים אשר שילמו מקדמות ע"ח הוצאות עודפות בשיעור של 45% מן ההוצאה או בחבר בני אדם אשר חל עליו סעיף 3(ז) לפקודה (מוסדות ציבוריים) בגובה 90% מן ההוצאה.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

דף הביתהדפסהמפת האתר