אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

אי תחולת כללי ה-IFRS לצורכי מס בשנות המס 2007 עד 2009 תיקון 174 לפקודת מס הכנסה

אי תחולת כללי ה-IFRS לצורכי מס בשנות המס 2007 עד 2009 תיקון 174 לפקודת מס הכנסה

 

תאריך: 8 במרץ 2010

 

 

 

אי תחולת כללי ה-IFRS לצורכי מס בשנות המס 2007 עד 2009

תיקון 174 לפקודת מס הכנסה

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 25 בינואר 2010 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 174 – הוראת שעה לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009), התש"ע-2010 (להלן: "התיקון"). התיקון קובע, כי בקביעת ההכנסה החייבת לצרכי מס לא יחול תקן חשבונאות מס' 29 (החלת כללי ה-IFRS) אשר קבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009.

 

 

1.    דוחות כספיים הערוכים לפי כללי ה-IFRS מוגשים בד"כ לגבי דוחות מאוחדים לפי שקלים חדשים מדווחים. בתאגידים מדווחים בישראל, בדוחות הכספיים לשנת 2008 בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך, הדוחות הנ"ל כללו באור המביא את תמצית נתוני הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ("דוחות סולו") של הדוחות הראשיים (בשנת 2008 – דוחות על המצב הכספי, דוחות על הרווח הכולל, דוחות על השינויים בהון וכו') אך ללא באורים (פרט לכאלה החיוניים להבנת הדוח סולו).

       לגבי שנת 2009, בהתאם לתקנות ניירות (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון מס' 2)    התש"ע-2010, יצרפו תאגידים מדווחים דוח כספי נפרד של התאגיד, הכולל דוחות על המצב הכספי, דוחות על הרווח הכולל ודוחות על תזרימי המזומנים, ומספר באורים נבחרים, בהם נמדדת ההשקעה בחברות מוחזקות בהתבסס על סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות המאוחדים של התאגיד מידע כספי בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין. לעתים מצורף לדוחות גם נספח אשר אינו מהווה חלק מסט הדיווח הכספי לפי כללי ה-IFRS ובו נתונים נומינליים (ללא החלת IFRS) של הדוחות הראשיים של חברת האם ללא ביאורים.

 

 

2.     כזכור, רשות המסים פרסמה הודעה ביום 10 לפברואר 2008, על פיה במשך תקופת   ביניים יש להמשיך ולחשב את ההכנסה החייבת על פי הכללים אשר היו נהוגים עד אז בישראל, קרי – לפי כללי חשבונאות ישראליים ללא תקן מס' 29. לפיכך, תקני חשבונאות ישראלים אחרים המבוססים על תקנים בינלאומיים כדוגמת תקן חשבונאות מס' 26 (מלאי), תקן חשבונאות מס' 27 (רכוש קבוע) וכו', אשר נכנסו לתוקף לפני 2008 מהווים חלק מכללי חשבונאות מקובלים על רשות המיסים לעניין הדוחות הכספיים המוגשים יחד עם דוח המס.

 

 

3.    לתיקון מספר השלכות לגבי החברות המדווחות על פי כללי ה-IFRS. בעניין זה, ניתן למנות, בין היתר, את אי הוודאות המתבטאת בכך שיתכן שרשות המיסים בישראל לא תסתפק בנספח מתקן בדוח ההתאמה המתאם את הרווח/הפסד לפי כללי ה-IFRS לרווח/הפסד לפי תקינה ישראלית, אלא תדרוש להגיש למס הכנסה דוחות כספיים מלאים, אשר ערוכים לפי התקינה הישראלית.

 

        לעניין זה, נציין, שעל פי שיחות אשר נערכו עם רשות המסים, מסתמן שהרשות לא     תדרוש דיווחים כספיים "כפולים", אלא תסתפק בהתאמה בין הרווח לפי כללי ה-IFRS, לבין הרווח בהתאם לתקינה הישראלית ללא תקן 29, ואולם, טרם פורסם מסמך רשמי כלשהו של רשות המסים, לגבי עמדתה בנושא זה.

 

 

4.    מאחר, שמדובר בתיקון המתייחס לשנות המס 2007 עד 2009, יש לו תחולה        רטרואקטיבית לגבי דוחות מס אשר כבר הוגשו בגין שנות המס 2007 ו-2008. עד כה, אין הנחיות של רשות המסים, לגבי דרישה לתיקון הדוחות אשר כבר הוגשו, קביעת מועדים להגשת התיקון, רישום מועד הגשת הדוחות המתוקנים במחשב מס הכנסה לעניין מועדי התיישנותם, חיוב בהפרשי הצמדה וריבית ועוד.

 

         נציין, שבדוחות מס, בהם פעלו כבר לפי ההודעה של רשות המסים מפברואר 2008,   ולא החילו את כללי ה-IFRS לעניין ההכנסה החייבת, לא יידרשו כנראה תיקונים לדיווחים המקוריים.

 

 

5.     אמנם כללי ה-IFRS (תקן 29) שונים מן התקינה החשבונאית הישראלית בכמה         נושאים, אולם נדגיש כי בשנים האחרונות פורסמו מספר תקני חשבונאות בישראל המבוססים על תקני ה-IFRS, כך בנושאים אלו לטעמנו לא יידרשו ככל הנראה תיקונים. זאת ועוד, בחלק ניכר מן המקרים, ממילא הטיפול המיסויי הוא ספציפי, על פי הוראות פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה. לאור זאת, במקרים לא מבוטלים ההשפעה של התיקון על דוח המס לא תהא גדולה, במיוחד מקום בו קיימת תקינה ישראלית מפורשת ואין כללי מיסוי אשר סותרים את הטיפול החשבונאי.

 

 

6.   ניתן לחלק את הנושאים לשלוש קבוצות עיקריות: (א) נושאים בהם השוני בטיפול החשבונאי בין ה- IFRS לתקינה הישראלית עשוי להשפיע על נושא המס מקום בו לא קיימות הוראות ספציפיות בחקיקת המס (להלן: "נושאים המשפיעים על המס"); (ב) נושאים שבהם השינוי בטיפול החשבונאי לא עשוי להשפיע על חישוב המס שכן ממילא קיימות הוראות ספציפיות בחקיקת המס (להלן: "נושאים שאינם משפיעים על המס"); (ג) נושאים כלליים שאינם קשורים ליישום כללי ה-IFRS.

 

          6.1      להלן דוגמאות לנושאים שמשפיעים על המס:

·     מכשירים פיננסים – הכרה ומדידה (מקום בו סעיף 17 לפקודה אינו נותן  
   מענה)

·     התחייבויות תלויות – כללים להכרה בהפרשה בגין התחייבות תלויה

·     חלוקת דיבידנד מרווחי שערוך – ראה סעיף 7 להלן

 

          6.2     להלן דוגמאות לנושאים שאינם משפיעים על המס:

·     הפרשות סוציאליות לעובדים

·     הכרה בהכנסה בענפים מיוחדים כגון קבלנים וחברות ביטוח

·     הכרה בהכנסה ממכירת נכס הון – עקרון המימוש

·     אופציות לעובדים – סעיף 102

·     היוון עלויות מימון – סעיף 17 לפקודה

·     מענקי מדען ראשי ומרכז ההשקעות – סעיף 20א

·     פחת והפחתות – סעיף 21 לפקודה והתקנות (נכסים לא מוחשיים לדיון)

 

          6.3    להלן דוגמאות לנושאים שאינם קשורים ליישום ה- IFRS:

·     מאילו רווחים ניתן לחלק דיבידנד הזכאי לשיעורי מס מוטבים

·     כיצד מיישמים את תקן 13 (מטבע הפעילות) לצרכי מס

 

 

7.      חלוקת דיבידנד – חוק החברות קובע לעניין חלוקת דיבידנד, כי חלוקה מותרת תתבצע  מתוך סעיף העודפים. לעניין זה "עודפים", כמוגדר בחוק החברות הינם:

 

"סכומים הכלולים בהון העצמי של חברה ושמקורם ברווח הנקי שלה כפי שנקבע לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכן סכומים אחרים הכלולים בהון העצמי לפי כללי חשבונאות מקובלים ושאינם הון מניות או פרמיה, שהשר קבע שיראו אותם כעודפים. " (ההדגשות אינן במקור)

 

ההסתמכות על חוק החברות בעניין חלוקת הרווח הצבור בעודפים לפי כללי חשבונאות מקובלים עולה לכדי קושי נוסף: סעיף העודפים בהתנהלות לפי IFRS הינו שונה מאשר זה שמתבסס על התקינה הישראלית, ועל כן תתכן מחלוקת עם רשות המסים לגבי הסכום הניתן לחלוקה כדיבידנד לצרכי מס.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר