אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

אי הכללת רווחי אקוויטי בחישוב ''הרווחים הראויים לחלוקה'' כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודה

אי הכללת רווחי אקוויטי בחישוב ''הרווחים הראויים לחלוקה'' כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודה

 

תאריך: 10 במרץ 2011

 

 

 

 

אי הכללת רווחי אקוויטי בחישוב "הרווחים הראויים לחלוקה" כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודה

חלוקת רווחים תסווג כדיבידנד לצורכי מס בתנאי שחולקו מרווחים שחויבו במס

(או שהופטרו ממנו), ולא על פי רווחים על פי כללים חשבונאים מקובלים

פסק הדין עמ' 07 – 906 ד"ר עלי ברנע נ' פקיד שומה חיפה

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה ניתן פסק הדין שבנדון בבית המשפט המחוזי בחיפה, אשר נסב על שתי המחלוקות דלהלן:

1.                 סיווג דיבידנד בגין מניות בכורה, אשר קיבל המערער בשנות המס 1998 עד 2002 מן החברה אשר בה הוא הועסק כמנכ"ל, כהכנסה מדיבידנד או כהכנסת עבודה (או לחילופין – סיווג דיבידנד שקיבל המערער בסמוך לפני מכירת מניות הבכורה כחלק מן התמורה בעד מכירתן)

2.                 הכללה או אי הכללה של רווחי אקוויטי בחלופה המיסויית אשר בחישוב "הרווחים

           הראויים לחלוקה", כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

           חוזר זה מתייחס רק לנושא השני.

 

אי הכללת רווחי אקוויטי בחלופה המיסויית בחישוב "הרווחים הראויים לחלוקה",

כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודה

 

בדיווח על רווח הון ממכירת מניות החברה בשנת המס 2002, דיווח המערער על מרכיב של סכום אינפלציוני החייב במס בשיעור של 10% בגין רווחים ראויים לחלוקה (להלן: "רר"ל"), כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודה. בחישוב "החלופה המיסויית" של הרר"ל נכללו רווחי אקוויטי מחברת הבת של החברה הנמכרת1.

 

כפי שעולה מן ההגדרה של המונח "רווחים ראויים לחלוקה" שבסעיף 94ב(ב) לפקודה, ישנן שתי חלופות לחישוב הרר"ל: האחת, החלופה החשבונאית; והאחרת, החלופה המיסויית, ובסופו של דבר החישוב הנמוך מבין השתיים הוא אשר יקבע לצורך ההקלה בחישוב המס. אין מחלוקת כי על פי החלופה החשבונאית נלקחים בחשבון גם רווחי אקוויטי. המחלוקת הינה בשאלה, האם רווחי אקוויטי נלקחים בחשבון גם לצורך החלופה המיסויית משום שיש לראותם כ"רווחים שהיו חייבים במס אילולא הופטרו ממנו", כלשון סיפא סעיף 94ב(ב) לפקודה.

לטענת המערער, יש לראות ברווחי אקוויטי כרווחים אשר הופטרו ממס מכוח סעיף 126(ב) לפקודה.

לטענת המשיב, אין לכלול בחלופה המיסויית רווחי אקוויטי, בין אם מן הטעם שאין לראות ברווחי אקווטי "הכנסה" כלל וממילא בנסיבות כאלה אין תחולה של סעיף 126(ב) לפקודה, ובין אם מדובר על "פטור ממס", אשר יכול להינתן רק כאשר היתה חלוקה בפועל של דיבידנד בין החברות, ואין חולק שלא היתה חלוקה בפועל של דיבידנד בענייננו. לשיטתו, רק משיחולקו בפועל רווחי אקוויטי כדיבידנד לחברה המחזיקה, יחשבו אלה להכנסה לצרכי מס, ובחלוקתם לחברה המחזיקה יחול הפטור, בהנחה שאכן מדובר בהכנסה חייבת, בהתאם לסעיף 126(ב) לפקודה. המשיב טוען עוד, כי בחישוב שנעשה על ידי המערער יש כפל הטבה, ולא לכך היתה כוונת המחוקק, מה עוד שפרשנותו של המערער לעמדת המשיב, היא בניגוד ללשון הברורה של הסעיף.

 

בית המשפט סקר את תכליתו של סעיף 94ב לפקודה כדלקמן: כדי שלא להטיל יתר מס, הן על ההכנסה השוטפת של החברה הנמכרת והן על רווחי הון של בעל מניות בעת מכירת המניות, המייצגים בין היתר את הרווחים אשר נצברו בחברה ממועד הרכישה ועד מועד המכירה, נועד סעיף 94ב לפקודה. הסעיף מבקש לבודד את חלק התמורה המתקבל בעד המניות, אשר מייצג את הרווחים שנצברו בידי החברה – לאחר המס – ולהטיל עליהם מס בשיעור של 10% בלבד2, כך שבסופו של דבר, בהתחשב בשיעור המס אשר שולם כבר על ידי החברה על ההכנסה השוטפת, לא יעבור שיעור המס הכולל את שיעור המס המרבי על רווחי החברה המחולקים, ויהא גבוה משיעור המס על רווחים לא מחולקים. שיטת החישוב המבוססת על שתי חלופות: החשבונאות והמיסויית, מאפשרת לזהות את הרווחים הצבורים בחברה, שלגביהם התקיימו שני תנאים: הם חלק מן התמורה אשר נתקבלה ממכירת המניות; והם כבר חויבו במס בהיותם רווחים בידי החברה או שהופטרו ממס, ועל כן אין מקום להטיל עליהם מס נוסף בהגיעם לידי בעלי המניות.

 

בית המשפט קיבל את עמדת המשיב וקבע כי רווחי אקוויטי, שלא נתקבלו כדיבידנד בפועל, אינם מהווים "הכנסה" (ראה לצורך השוואה פס"ד קליימן3). משאין הם בגדר הכנסה, ממילא אין גם רלוונטיות לפטור הקבוע בסעיף 126(ב) לפקודה. יוצא איפוא כי רווחי האקוויטי אינם "רווחים שהיו חייבים במס, אלמלא פוטרו ממנו". לפיכך, אין מקום להתחשב בהם לצורך חישוב החלופה המיסויית של רווחים ראויים לחלוקה. הדבר תואם כאמור להגיונו של סע' 94ב לפקודה הבא ליתן שיעור מס מופחת בעת מכירת מניות על פי הרווחים הראויים לחלוקה, מקום בו שולם מס על-ידי החברה במסגרת הכנסתה השוטפת (או שניתן בגינה פטור) וזאת כדי לא להביא לידי מיסוי יתר4.

 

חלוקת רווחים תסווג כדיבידנד לצורכי מס בתנאי שחולקו מרווחים שחוייבו במס (או שהופטרו ממנו), ולא רווחים שחושבו על פי כללים חשבונאים מקובלים בלבד

 

בשונה מן העקרונות הקבועים בחוק החברות על פיהם ניתן לבצע "חלוקה", העומדת בשני מבחנים: מבחן הרווח המבוסס על כללי החשבונאות המקובלים ומבחן יכולת הפירעון, מאמצת פקודת מס הכנסה את התפיסה כי יש ליתן הקלות במס להכנסה מדיבידנד, מאחר והדיבידנד השתלם מרווחי החברה בפועל, קרי רווחים אשר עליהם, בהעדר הוראה אחרת, שילמה החברה מס חברות. האפשרות הקיימת היום איפוא על-פי חוק החברות, לבצע "חלוקה" על בסיס רווחים הנובעים מכללי חשבונאות מקובלים ולא על פי רווחים בפועל, נסוגה מפני הוראות דיני המיסים, במיוחד כאשר קיים חשש שמשלמי המס ינצלו עקרונות אלה לשם הקטנת סכום המס או דחיית מועד תשלומו (ראה להשוואה בשאלה אם רווחי אקוויטי מהווים הכנסה בידי חברה משפחתית, את פס"ד קליימן המוזכר לעיל).

המסקנה מן האמור, שלצורכי דיני המס, חייבים להיות לחברה "רווחים בפועל" (קרי, רווחים שעליהם, בהעדר הוראה אחרת, שילמה החברה מס חברות) כדי שיחולק דיבידנד, ולא רק רווחים שהם תוצאה של כללים חשבונאיים. בענייננו, הרווחים עצמם חושבו על פי כללים חשבונאים מקובלים ולא על פי "רווחים בפועל".

 

השלכות פסק-הדין

 

פסק הדין, אשר ניתן בבית המשפט המחוזי (ועל כן יתכן ויוגש לגביו ערעור לביהמ"ש העליון), מפנה את תשומת-הלב לאלה:

 

·                 על פי פסק הדין, אחד התנאים לכך שחלוקת רווחים תסווג כדיבידנד לצורכי מס הינו קיום "רווחים בפועל" (קרי, רווחים שעליהם, בהעדר הוראה אחרת, שילמה החברה מס חברות), ולא רק רווחים שהם תוצאה של כללים חשבונאיים. בהקשר זה, מתעוררת הסוגיה האם חלוקת דיבידנד מתוך רווחי אקוויטי ורווחי שיערוך, למשל, לא תסווג כדיבידנד לצורכי מס.

·      במידת האפשר, יש לשקול חלוקת רווחי אקוויטי כדיבידנד מן החברה המוחזקת לחברה המחזיקה, עד תום שנת המס הקודמת לשנת המס אשר בה נמכרו מניות החברה המחזיקה, על מנת שהסכום בגינן ייכלל בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה. נציין שלהערה זאת, יש כיום אף חשיבות גדולה יותר כאשר בעל המניות בחברה הנמכרת הוא חברה ועל כן מרכיב הרר"ל (אם יוכר ככזה) יהא פטור ממס, במקום לשלם מס בשיעור מס החברות אם הסכום לא יוכר כרר"ל.

 

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 1     במקרה שנדון המכירה היתה בשנת המס 2002. נציין, שעל חלק הרר"ל אשר נצבר החל מיום 1.1.2003 יחול שיעור המס אשר היה חל עליהם, אילו היו מתקבלים כדיבידנד בסמוך לפני המכירה (דהיינו, פטור ממס אצל חברה ושיעור מס של 20% עד 25% אצל יחיד).

2     שיעור המס של 10% הינו שיעור המס על הרר"ל שנצבר על התקופה שלפני שינוי החוק החל מיום 1.1.2003 – ראה הערת שוליים 1.

3     ע"מ (ת"א) 1183/05 דוד קליימן ואח' נ' פקיד שומה פ"ת.

4     נציין, שלדעתנו, פרשנות זו של ביהמ"ש אינה הפרשנות היחידה שניתן לתת לסעיף, כי לטעמנו התוצאה המיסויית צריכה להיות זהה בשני המקרים, בין אם חולק דיבידנד פטור ממס מחברת הבת, טרם מכירת מניות חברת האם ובין אם הוא טרם חולק וזו גם היתה מטרת תיקון שיעור המס על הרר"ל החל מיום 1.1.2003.

דף הביתהדפסהמפת האתר